Cechy gospodarki nakazowo-rozdzielcza

Pobierz

System nakazowo rozdzielczy (gospodarki centralnie planowanej) podstawowe wybory ekonomiczne (decyzje gospodarcze) dotyczące tempa i kierunku rozwoju gospodarczego są określane centralnie w oparciu o preferencje centralnych planów i ich przesłanki społeczno-gospodarcze środki rzeczowe, osobowe i kapitałowe na realizację zadań planowych i ich alokacja w gospodarce są określone przez centrum gospodarcze .Ponadto gospodarka nakazowo-rozdzielcza umożliwia szybką mobilizację i redystrybucję zasobów, co jest ważne na przykład w przypadku zagrożenia militarnego.. Niska inflacja, wysoki poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, niskie różnice w dochodach są możliwe tylko w dobrze zarządzanym scentralizowanym systemie.Ukształtowały się wtedy najważniejsze zasady gospodarki nakazowej: państwowa własność czynników produkcji (ziemi i kapitału), hierarchiczne struktury w gospodarce narodowej, zarządzane na wzór jednej wielkiej fabryki (była to praktyczna realizacja idei Lenina), centralne planowanie oparte na bilansach materiałowych, pozostawienie rynków jedynie w handlu nietrwałymi dobrami konsumpcyjnymi, ograniczenie roli pieniądza do jednostki obrachunkowej, monopol państwa w usługach .Nakazowa gospodarka.. Polegała ona na tym, że na szczeblu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (lub dla spraw mniejszej wagi - na niższych szczeblach) podejmowano decyzję gospodarczą (np. o rozpoczęciu produkcji jakiegoś produktu), która była następnie przekazywana do Komisji Planowania czyli jednostki rządowej stojącej ponad ministerstwami gospodarczymi.Jak wspomniano powyżej, gospodarka nakazowo-rozdzielcza nie jest w żaden sposób związana z potrzebami ludzkimi..

Gospodarka nakazowo-rozdzielcza ma kilka zalet, choć ma też kilka istotnych wad.

Państwowy urząd planowania decyduje o tym, co jak i dla kogo się produkuje.Określ podstawowe cechy systemu nakazowo-rozdzielczego i systemu rynkowego.. Innymi słowy, jeśli uprościmy proces tego systemu dwóm działaniom, wówczas pojawi się w przybliżeniu następujący algorytm obiegu produkcji w społeczeństwie.Cechy gospodarki nakazowo- rozdzielczej (centralnie planowanej): państwowa własność czynników produkcji (ziemi, zasobów naturalnych, przedsiębiorstw, budynków, maszyn)Cechami charakterystycznymi dla tej postaci gospodarki nakazowej, była dominacja własności państwowej nad własnością prywatną (liczne procesy nacjonalizacji), centralne planowanie procesów gospodarczych, silna hierarchizacja struktury podmiotowej, eliminacja (czy raczej marginalizacja) procesów rynkowych czy bierne wykorzystywanie pieniądza.system gospodarki nakazowo-rozdzielczej, sposób kierowania gospodarką, cechujący się społeczną własnością środków produkcji w jej dwóch formach (państwowej i spółdzielczej), likwidacją wolnego rynku, zerwaniem rynkowych więzi między poszczególnymi jej częściami, zastąpieniem rachunku ekonomicznego czynnikiem administracyjnym.Gospodarka nakazowa to gospodarka, w której centralny planista, a nie rynek, podejmuje decyzje dotyczące konsumpcji i produkcji..

Pierwowzorem gospodarki nakazowej był system ekon.Przestępczość gospodarcza, nakazowo-rozdzielcza.

Określenia planowa i nakazowa są usług: gospodarka naturalna, gospodarka towarowo - pieniężna ze względu na mechanizmy regulacyjne: gospodarka rynkowa, gospodarka nakazowa gospodarka mieszana wymienialną w kraju kapitalistycznym osoby mogą pobrać w kraju o .Gospodarka nakazowo- -rozdzielcza Gospodarka rynkowa ĆWICZENIE 7.8 Przygotuj notatkę, w której odpowiesz na pytanie: "Co, Twoim zdaniem, było najważniejszą przy-czyną porażki gospodarki nakazowo-rozdzielczej?".. To władza w danym kraju podejmuje decyzje dotyczące rozwoju gospodarki, układając wieloletnie plany zawierające założenia i cele, do których dążyć ma cały rynek.Gospodarka nakazowo rozdzielcza..

- dokument [*.pdf] Przestępczość charakterystyczna dla gospodarki NAKAZOWO- ROZDZIELCZEJ.

NAKAZOWA GOSPODARKA, system ekon., w którym przedsiębiorstwa i inne instytucjonalne podmioty gospodarujące produkują i zużywają zasoby przede wszystkim na mocy dyrektyw otrzymywanych od władz centralnych.. Gospodarka planowa może składać się zarówno z przedsiębiorstw państwowych, jak i prywatnych, a także mieszanych.. Po zakończeniu II wojny światowej gospodarka nakazowa została narzucona krajom socjalistycznym.. Fakt ten można wyjaśnić faktem, że z powodu braku nadwyżki produkcji wyrównuje się zapotrzebowanie na personel przetwarzający i wyznaczanie nadgodzin..

Cechą gospodarki rynkowej jest również istnienie odpowiednich instytucji, które obsługują rynek.

Z punktu widzenia prawa ograniczonych zasobów, gospodarka nakazowo-rozdzielcza jest nieefektywnym, nierozsądnym, nieracjonalnym systemem ekonomicznym, który może istnieć tak długo .Kolejną istotną cechą gospodarki nakazowej jest wysoce racjonalne wykorzystanie zasobów pracy w wyżej wymienionych przedsiębiorstwach.. Giełda, banki, firmy doradztwa inwestycyjnego, komisja papierów wartościowych oraz wiele innych jednostek odpowiedzialne są za prawidłowe .Cechy gospodarki planowej: centralizacja zarządzania gospodarką i planowania, nakazowo-rozdzielczy charakter systemu, ceny były kształtowane administracyjnie, centralizacja uprawnień do tworzenia i reorganizacji jednostek gospodarczych, niemal całkowity brak konkurencji między jednostkami gospodarczymi, brak działających na zasadach komercyjnych instytucji finansowych,duży stopień izolacji gospodarki i przedsiębiorstw od procesów i zjawisk dominujących w gospodarce światowej.Charakterystyka.. Gospodarka nakazowa bywa również nazywana gospodarką centralnie planowaną lub kierowaną, gospodarką nakazowo .Główne cechy gospodarki nakazowej: Własność państwowa wszystkich środków produkcji, ziemi, jej podglebia, obiektów sfery społeczno-kulturalnej.. Szczegółowe nakazy są następnie kierowane do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz do pracowników.Gospodarka nakazowa, gospodarka nakazowo-rozdzielcza - gospodarka planowa, w której dominuje państwowa własność czynników wytwórczych.. Muszą przy tym wykazywać się sprawnym działaniem.. Plan prezentacji • Co.Gospodarka nakazowa - w ekonomii rodzaj systemu gospodarczego, który został ukształtowany w latach 30.. Przeglądaj przykłady użycia 'gospodarka nakazowo-rozdzielcza' w wielkim korpusie języka: polski.Gospodarka nakazowa (centralnie kierowana - rozdzielcza) oparta była na centralnym planowaniu gospodarki narodowej.. To taka gospodarka, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo.. XX wieku w ZZSR.. Zalety Może manipulować dużymi ilościami zasobów dla dużych projektów bez pozwów sądowych lub problemów z regulacjami środowiskowymi.Gospodarka centralnie sterowana (nakazowo-rozdzielcza), jak sama nazwa wskazuje, jest poddana ścisłej kontroli państwa.. Prezentację przygotowali: Barbara Wojtasiewicz, Patryk Ślusarczyk, Tymoteusz Wojciech.. Polegała ona na kierowaniu procesami gospodarczymi na podstawie wewnętrznie zgodnych decyzji i ustalaniu optymalnych proporcji gospodarczych w celu wszechstronnego i szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.. Decyzje ekonomiczne są podejmowane na szczeblu centralnym i przekazywane jednostkom gospodarczym w formie szczegółowych wytycznych.Gospodarka nakazowo-rozdzielcza to pojęcie rodem z PRL-u..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt