Szczegółowy opis osi priorytetowych rpo kujawsko-pomorskie

Pobierz

Załączniki do Szczegółowego Opisu .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.. Status, cel, data przyjęcia, zakres, procedura wprowadzania zmian do SZOOP RPO WD oraz okres jego obowiązywania.24 czerwca 2015 roku, uchwałą nr 1099/45/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020 jest jednym z podstawowych dokumentów umożliwiających ubieganie się o środki pochodzące z EFRR i EFS w województwie lubuskim, a w konsekwencji osiągnięcie zamierzonego celu głównego, a także celów szczegółowych określonych na poziomie .SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, maj 2018 r. 2 .. realizacji przedsi ęwzi ęć w ramach poszczególnych osi priorytetowych.. Załączone pliki: SZOOP RPOWŚ 2014-2020 (wersja 42) Typ: pdf Rozmiar: 5.11 Mb Dodano: 21 stycznia 2021 Pobrany: 3 razy.. Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych(PDF, 255.04 KB)Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Szegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wersja 5.3 z 21.09.2016 r. Załącznik ISzczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV, dokument obowiązujący od 8 grudnia 2015 r ..

Wpływ na jego treść mają uwarunkowania określone w RPO WO î ì í ð-2020,Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 - projekt 5 I.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 1.14) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (plik RAR) 8 MB (Wersja obowiązująca od 2016-10-25 do: 2016-12-19) Szczegółowy Opis Osi .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.4 Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020.. Podstawowe informacje dotyczące SZOOP RPO WD.. W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1387/15 w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.23 z dnia 18 listopada 2016 r Wersja obowiązująca od 18.11.2016 do 19.01.2017 (PDF, 5648 kb)Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)..

Uszczegółowienie programu zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań.

Zgodnie z Uchwałą Nr 132/1601/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO î ì í ð- î ì í ì został opracowany zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych programów operacyjnych na lata 2014-2020.. Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.. Zatwierdzony 26 sierpnia 2015 r. przez Zarząd Województwa dokument został zaopiniowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod kątem zgodności z Umową .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 27.01.2016 r. (archiwalny) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (archiwalne)Prezentujemy Państwu kolejną (już trzecią) wersję projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP)..

SzOOP RPO WM został przygotowany przez IZ RPO WM, tj. Zarz ąd Województwa Małopolskiegojest to "Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", zwany dalej SzOOP.

Od 12 do 30 czerwca trwały konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP v.1.0).Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 pdf 4.68 MB .. Dokument ten został przygotowany na podstawie "Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020", które w dniu 30 stycznia .szczegÓŁowy opis osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (uszczegÓŁowienie rpo wm/ szoop) (wersja 1.4) warszawa, 27 października 2015 r.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.4: 2020-07-28: 2020-12-15 : Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.3: 2020-06-10: 2020-07-27 Wersja ta została uzupełniona na podstawie uwag, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Przyjęcie projektu SzOOP [UCHWAŁA NR 23/758/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 czerwca 2015 r.] Przekazanie projektu SzOOP do konsultacji zewnętrznych - 12.06.2015szczegółowe PI i odpowiadające im wskaźniki rezultatu prezentowane są w opisach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WP..

Środki UE przekazywane przez Komisję Europejską na realizację RPO WP w formie płatności zaliczkowych, płatności okresowych i płatności salda końcowego będą wpływać na wyodrębnionySzczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PDF 3,42 MB.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020. wydrukuj cofnij.. Dziękujemy!. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 PDF 5 MB Dokument informuje o tym, co można sfinansować z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kto może starać się o środki z programu, jak wybierane są projekty oraz jakie są kryteria ich oceny.Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przygotowała "Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Pro gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 " (zwany dalej SZOOP), który stanowi dodatkowy dokument uszczegóławiający zapisy RPOPrzedstawiamy Państwu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020. pdf 3.99 MB .. Ogólny opis RPO WD oraz głównych zasad jego realizacji 1.. Odwołań RPO Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 KielceSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych - lepsza jakość dzięki konsultacjom społecznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt