Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020

Pobierz

- czyli do 20 września 2.. Anna Staszewska.. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .. - Karta Nauczyciela • Karta Nauczyciela Wrzesień 2018 r. 2.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. LubochniaPamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Stanowisko: Nauczyciel języka angielskiegoSprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2018r..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i przygotowanie wymaganej dokumentacji załączanej do wniosku.. Numer 160 - Styczeń 2021 r. TEMAT NUMERU Nieobecność i niedyspozycyjność nauczycieli w .1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Okres stażu: r r. Nauczyciel: 1.. Awans zawodowy.. do 7 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Terminowe złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu,Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, pomoc przy opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego,Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 UST.2 PKT 4b Grażyna Kubiak; CZĄSTKOWE SPRAZWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO za okres 01.09.2014 r. - 31.08.2016 r.podstawie art. 9g ust.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Otóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.Kolejne kroki to przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanie oceny dorobku zawodowego i rozmowa lub egzamin przeprowadzone przez odpowiednie komisje..

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (rozporządzenie Ministra Edukacji .Katalog-> Dla nauczyciela-> Matematyka-> Sprawozdania.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 8.1.. Maj 2020 Sprawozdanie z realizacji stażu 9.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu..

Zmiany w planie rozwoju • 3.

Sprawdź, jakie działania musisz podjąć w roku 2020, aby cała procedura zakończyła się uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego.Realizacja awansu zawodowego .. - 31.05.2011r.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty 8.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. Nazwa szkoły: Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy.. Wydanie specjalne nr 50 TEMAT NUMERU REGULAMIN ZFŚS JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ 2020/2021.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Oznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego sprawozdania - ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (2020-06-30) sprawozdanie Anna Matejek Stara Kornica Plan rozwoju zawodowego (2020-06-29)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Author: Golec Last modified by: Emilia Chmielewska Created Date: 4/23/2019 11:12:00 AM Other titlesKolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Opracowanie: Anna Kiełb Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie .. 2 Imię i nazwisko : Stanowisko: Nauczyciel wspomagający Nazwa placówki : Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: r. Data zakończenia stażu: r. Opiekun stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele .Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa, konsultacje, zawarcie kontraktu Opracowanie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2018 r. 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt