Podsumowanie sprawozdania ze stażu nauczyciela stażysty

Pobierz

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu - Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art.9c ust.5a, ust.5b i ust.5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) "5a.Sprawozdanie z realizacji PRZ nauczyciela stażysty.. Przygotowanie sprawozdanie opisującego przebieg i realizację przyjętego planu rozwoju zawodowego, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.. Lilla Ponikowska.. Agnieszka Ragan.. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: wychowawca świetlicy szkolnej w xxx.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: "Nowe zasady awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium" w DODN w Wałbrzychu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Awans zawodowy , Warsztat pracy Opublikowano: 18 kwietnia 2017 rokuSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY..

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego w sem.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przebiegu stażu, oraz przedłożenie go dyrektorowi szkoły.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczycielaZa drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d.. Wandy Chotomskiej w Dąbiu Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanySPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. Okres trwania stażu: 01.09.2017-31.05.2018SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Piastów.. Nauczyciel stażysta: xxx.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.. Imię i Nazwisko: Wiesława Kaczor Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r. Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Iwona Brzezińska Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Krystyna Rakowska .. Joanna Wyrostkiewicz.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty.. Zgodnie z procedurą awansu , przy pomocy nauczyciela doradcy metodycznego i opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor .Zgodnie z nowymi zasadami podstawowe zadania opiekuna stażu zostały opisane w następujący sposób: współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznaje nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej placówce, w tym z dokumentacją przebiegu nauczania .nauczyciela stażysty ukazujące się w prasie pedagogicznej i Internecie..

czerwiec Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.

Polanów.. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.dokumentacji ze stażu w postaci tzw.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 6 ust.2 pkt 1Podsumowanie.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Dokumentacja stażysty.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Podsumowanie dorobku zawodowego na nauczyciela mianowanego..

Teczki stażysty.

Dnia 06.10.2008 roku wzięłam udział w szkoleniu "Awans zawodowy nauczyciela stażysty" zorganizowanym przez ZCDN.. do: 31 maja 2004r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju .. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: x Imię i nazwisko opiekuna stażu: y Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE Imię i nazwisko dyrektora szkoły: z Czas trwania stażu od: 1 września 2003r.. Gdańsk.W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania, a podsumowaniem tego jest niniejsze sprawozdanie.. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Studiowałam nowości wydawnicze związane z tą tematyką.. V 2015 Sprawozdanie z realizacji stażu .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. w oparciu o plan rozwoju .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]Stażysta, starający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez swojego opiekuna stażu (ewentualnie innego nauczyciela, wskazanego przez dyrektora szkoły), w wymiarze przynajmniej jednej godziny w miesiącu.Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie - art. 9h ust.. Sprawozdanie z realizacji zadań w roku szkolnym 2009/2010 i ich efekty przedstawiam w obszarach poszczególnych wymagań.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt