Ochrona konsumenta w prawie polskim

Pobierz

oraz karnego.. W Polsce prawo konsumenckie jest re - alizacją art. 76 Konstytucji, który stanowi, iż:Osoba fizyczna, występująca w tym wypadku jako konsument, ma prawo do ochrony przed narzucaniem jej roli biernego uczestnika rynku.. Konsument to pojęcie nowe, wywodzące się z języka ekonomii, które dopiero stamtąd przeniknęło do legislacji.. W krajowych porządkach prawnych prawodawcy,Księgarnia internetowa INFOR.pl to książki, ebooki, serwisy specjalistycze dla księgowych, prawników, kadrowych.Praca magisterska na temat Ochrona praw konsumenta w prawie polskim.. Zobacz 14,100 pozycji.. Polepszenie sytuacji prawnej konsumenta na rynku w drodze konsolidacji polskiego prawa konsumenckiego 15.20-15.30 Marek Porzeżyński Magdalena BrodawkaDoktorant UW V rok prawo UW Narzędzie product placement w polskim porządku prawnym w świetle wymogów prawa UEeBook Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej autorstwa Mirosław Borkowski, Maria Królikowska-Olczak, Piotr Jankowski, Kamil Frąckowiak, Anna Górczyńska, Małgorzata Augustyniak, Dariusz Kasprzycki, Paweł Lewandowski, Irena Ozimek, Oksana Cabaj, Anna Chodorowska, Katarzyna Zawilska, Szymon Michał Buczyński, Sylwia Łazarewicz, Agata Anna Wróbel, Jakub Rzymowski .Praca magisterska na temat Ochrona praw konsumenta w prawie polskim Temat, spis treści, plan pracy..

Ochrona praw konsumenta 4 1.1.

: P Mostowik, Kolizyjnoprawne problemy dostosowa­ nia prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej, cz. 1, "Rejent" 2002, nr 7, s. 119-121.W przeciwieństwie do wielu pojęć współczesnego prawa cywilnego, pojecie konsumenta nie ma swoich źródeł w prawie rzymskim.. Konsument i strażnicy jego praw 4 1.2.. Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe wzory oraz przykłady.. Zobacz 14,111 pozycji.poprawy ochrony konsumentów UE to przede wszystkim wzmocnienie pozycji konsumen-tów UE, zwiŒkszenie dobrobytu konsumentów w odniesieniu do cen, wyboru, jakoœci, przy-stŒpnoœci oraz bezpieczeæstwa, a tak¿e skuteczna ochrona konsumentów przed powa¿nymi zagro¿eniami, zw‡aszcza tymi, z którymi nie mog" sobie poradziæ sam i3.Zobacz pracę na temat Ochrona praw konsumenta w prawie polskim.. 1. i jest reali-zowana przez przepisy prawa publicznego oraz prywatnego.. Konsumentem na gruncie prawa publicznego (w szczególności prawa administracyjnego) jest każdySprawdź niskie ceny i kup Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej w księgarni internetowej tantis.pl Szybka wysyłka!abstrakt w j. polskim: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie ochrony konsumenta w prawie polskim.. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, iż nieuzasadnione byłoby rozważanie norm prawa polskiego w oderwaniu od unijnego porządku prawnego.Wynika z niego, że konsument ma prawo do uczciwej umowy i obowiązkiem sądu jest zbadanie jej postanowień - mówi..

Agresywna praktyka rynkowa 8 2.3.ochrona konsumenta w prawie polskim i unii europejskiej.

Aby działanie przedsiębiorcy, który kieruje do konsumenta informacje reklamowe było bezprawne, wystarczy wyraźny sprzeciw, skierowany do przedsiębiorcy w taki sposób, aby mógł się z nim zapoznać.Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie do chwili wejścia w życie konwencji rzymskiej z 1980 r. * I W polskim prawie ochrona konsumenta ma rangę konstytucyjną.. Praktyka wprowadzająca w błąd 7 2.2.. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2007.. To ważne, bo jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, polskie sądy wciąż doświadczają trudności z przyswojeniem aksjologii ochrony konsumenta, leżącej u podstaw dyrektywy 93/13.Dubis W., Prawo konsumenckie [w:] Podręczny zbiór praw z praktycznym komentarzem, "Gazeta Prawna", 2007, nr 7. polecamy nasze publikacje: marcin Łolik wspÓŁczesne prawo kontraktÓw - wybrane zagadnieniaPotoczne rozumienie pojęcia "konsument".. Podkreślić należy na wstępie, że analiza wszystkich przemian, jakie dokonały się w tym zakresie w prawie polskim, wykracza poza ramy tego opracowania..

Można określić konsumenta także jako ogniwo występujące na samym końcu łańcucha ekonomicznego.

Dyrektywa Rady z dnia 20.12.1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (85/577/EWG).2 M. Jabłoński, J. Węgrzyn, Publicznoprawna ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w Konstytucji RP i w ustawodawstwie zwykłym, [w:] Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, pod red. J. Frąckowiaka i R. Stefanickiego, Wrocław 2011, s. 101.Skrzywanek D., 2003, Kilka uwag na temat legalnych definicji konsumenta w prawie wspólnotowym, niemieckim i polskim, "Studia Prawno-Ekonomiczne", nr 67.. W niektórych krajach zasada ochrony praw konsumentów jest pod-niesiona do rangi konstytucyjnej.. Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe wzory oraz przykłady.. W krajowych porządkach prawnych prawodawcy przyjmują założenie, że wobec przedsiębiorcy-profesjonalisty, konsument jest stroną słabszą zarówno ze względu .3 Na temat ewolucji poglądów w sprawie kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym zob.. Na stronie spis treści, plan pracy..

Ochrona konsumenta w Polsce - polskie akty prawne zebrane w jednym miejscu.Ochrona praw konsumenta 3 Spis treści 1.

Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Gnela B., Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych.. Nieuczciwe praktyki rynkowe 6 2.1.. Oprócz celów wyznaczonych przez rząd istnieją zobowiązania w ramach prawa Unii Europejskiej, które wymagają, aby w oparciu o przepisy prawne cele te były realizowane w praktyce.Pojęcie konsumenta w "dyrektywach konsumenckich" Unii Europejskiej 165 Odmiennie zostało zdefiniowane pojęcie konsumenta w dyrek-tywie Rady 93/13/EWG z 05.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich18, gdzie w art. 2 lit. b odno- si się ono do każdej osoby fizycznej, która w umowach objętych dyrektywą działa w celach niezwiązanych z handlem, przedsiębior-Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej - opis produktu: Dynamiczny rozwój ochrony konsumenta w Unii Europejskiej zrewolucjonizował ochronę konsumenta w Polsce.. Sowa I., 2007, Polityka konsumencka w Unii Europejskiej i Polsce, [w:] Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, red. E. Kieżel, Difin, Warszawa.. Konsumentem w potocznym rozumieniu jest osoba, która konsumuje lub nabywa dobra oraz usługi.. Klauzule abuzywne 5 2.. Gnela B., Zakres podmiotowy przepisów ustawy o usługach turystycznych dotyczących ochrony klienta (konsumenta) a zakres podmiotowy umowy o .rony konsumenta w Polsce nastąpiły pod wpływem prawa wspólnotowego.. Temat, spis treści, plan pracy.. Tu wskazać można je­ dynie na pewne interesujące tendencje w systemie ochrony konsumenta, które poja­Ochrona konsumenta w Polsce Ochrona konsumentów ma w Polsce duże znaczenie.. Zbiorowe interesy konsumentów 4 1.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt