Charakterystyka ucznia klasy ii

Pobierz

Rodzice dziecka pracują zawodowo.. Ola jest dzieckiem zadbanym, niczego jej nie brakuje, ponieważ rodzina jest dobrze sytuowana.OPIS PINGWINA ADELI.. Dziewczynka wychowuje się w rodzinie pełnej, ma starszego brata i starsza siostrę.. Justyna Bendryn-Nagórko .Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa II .. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole.Wychowawca klasy.. Pytania pomocnicze.W drugiej i trzeciej klasie, mam nadzieję,że dzieci aktywnie włączą się do pisania naszego klasowego bloga, dzięki czemu rozpoczną naukę świadomej i aktywnej obecności w sieci oraz będą rozwijać kompetencje językowe i komunikacyjne.. BUDOWA PINGWINA - ĆWICZENIE INTERAKTYWNE.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Nie zdając sobie sprawy, będą rozwijać się pisarsko, ćwiczyć umiejętności opowiadania .2.Badanie i przekształcanie problemu.. Z klasą stale prowadzę rozmowy indywidualne i grupowe, pozostaję w ciągłym kontakcie z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i rodzicami uczniów.Opis i analiza przypadku funkcjonowania ucznia z Zespołem Aspergera.. Zbudowany jest z pnia i szeroko jajowatej korony składającej się z gałęzi i liści.. Wyniki diagnozy są podstawą do planowania pracy z klasą i uczniem na cały, trzyletni cykl.. D. Dankowska.. CIEKAWOSTKI O PINGWINACH - FILM..

Wychowawcą klasy jest się "z urzędu".

Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.opis klas - dokument [*.docx] Charakterystyka kl. I a Klasa I a liczy 14 uczniów, w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców.. Wymagania rodziców/opiekunów dotyczące wyników dziecka w nauce: zbyt wysokie, adekwatne do możliwości dziecka, zbyt niskie 3.. W tym miejscu należy .Typowym przykładem dziecka ze wzmożoną pobudliwością i brakiem koncentracji uwagi z jakim zetknęłam się podczas pracy z grupą terapeutyczną był Antek - uczeń klasy II szkoły podstawowej.. Plan do wydrukowania.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Każda grupa zgodnie z instrukcją prezentuje wykonane zadanie na forum klasy.Opis przypadku: Szczegółowa diagnoza logopedyczo - pedagogiczna UCZEŃ WIEK : 7,6 MOTORYKA DUŻA: Do 3 r.ż.. Wypowiedzi ustne - wyrażanie myśli w formie zdań, dialogi, opowiadania, opisy, sprawozdania, opowiadanie historyjek obrazkowych.Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości .. WIELOASPEKTOWA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA: Diagnoza Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Charakterystyka psychologiczno-pedagogiczna (mocne i słabe strony ucznia) - głębokie zaburzenia mowy i języka - afazja ruchowa - zaburzenia ekspresyjnego posługiwania się mowąOPIS DRZEWA - DĄB BEZSZYPUŁKOWY..

Mateusz jest uczniem III klasy Szkoły Podstawowej.

Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Uczniowie są karani wpisem uwag negatywnych do dziennika, obniżeniem zachowania, a rodzice są informowani telefonicznie o postępowaniu swoich dzieci.. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami, dotyczącymi jednej z klas.. PRZYKŁADOWE POZIOMY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY DRUGIEJ .Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Zmniejsza a si liczba czytaj cych na poziomie klasy I a nawet II.. Post p tempa czytania by widoczny, zar wno w aspekcie indywidualnego ucznia, jak i ca ej klasy.Chcę jak najlepiej przygotować się do pracy z nim, a przede wszystkim pomóc w największym możliwym zakresie.. Klasa 2 Angielski Macmillan.. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców..

Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy.

Oto moje propozycje: Ada .WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Uczeń kończący klasę drugą powinien: EDUKACJA POLONISTYCZNA 1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Uczniowie układają plan opisu, następnie układają opis z rozsypanki zdaniowej.. Bugs Team 2 Unit 5 Rysunek z opisami.. Chłopiec ze względu na zaburzenia emocjonalne i nadpobudliwość psychoruchową przysparzał wielu problemów wychowawczych.Nauczyciel wybiera wiadomości i umiejętności z poszczególnych typów edukacji, dobiera odpowiedni poziom i konstruuje charakterystykę dziecka , uwzględniając edukację polonistyczną , matematyczną , środowiskową , muzyczną , plastyczno - techniczną i ruchową .. Pomimo, że dzieci są z trzech różnych miejscowości i różnych przedszkoli bardzo szybko się z sobą zżyły i zintegrowały.. Liście drzewa są powycinane w klapowate ząbki.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 2 z 9 .. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy .. uczeń powinien zajmować miejsce na początku klasy, w miarę możliwości sala wyciszona,Ola obecnie uczęszcza do klasy III szkoły podstawowej, już od pierwszej klasy jest reedukowana..

Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego ucznia klasy II gimnazjum.

Mateusz wychowuje się w rodzinie pełnej.. Uczeń, z którym mam pracować uzyskał na półrocze ocenę niedostateczną z matematyki, stąd zalecenie dyrekcji, abym uczestniczyła z chłopcem w lekcjach matematyki prowadzonych z całą klasą ( 2 godziny w tygodniu).II.. rozwój tej sfery przebiegał prawidłowo.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Nie ma międ.II .Geneza i dynamika zjawiska.. (nazwisko i imię ucznia, klasa i profil szkoły Po zapoznaniu komisji z odwołaniem, przedstawieni przez wychowawcę klasy argumentacji oceny i wypowiedziach wszystkich członków komisji przystąpiono do głosowania.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasie II W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocenianie opisowe, któremu podlegają: 1.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Oboje rodzice wykazują bardzo duże .diagnoza wstĘpna ucznia klasy i Diagnozowanie umiejętności uczniów jest czynnością, którą obowiązany jest wykonać każdy nauczyciel rozpoczynający pracę z grupą.. Nauczyciel dba o sprawny przebieg pracy i wykorzystanie czasu.. Oto moja propozycja.. 3.Prezentacja.. Na czas kształcenia zintegrowanego dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu Zespołu Aspergera.. Pod koniec roku szkolnego, w po owie maja, ju tylko 4 osoby czyta y na poziomie klasy II, 3 na poziomie III, 5 os b na poziomie klasy IV, a 4 osoby na poziomie klasy V.. Uczniowie organizują pracę, planują pracę i wykonują zadanie.. Udziela wskazówek, ale nie proponuje rozwiązań.. Z przeprowadzonej rozmowy z wychowawczynią kształcenia zintegrowanego wynikało, że Krzysiek był słabym uczniem w klasy III i uczęszczał na zajęcia zespołu wyrównawczego.. Uporządkuj zdania opisu we właściwej kolejności.. Matka nie wyraziła zgody na przebadanie dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.2.. Chłopiec nabywał kolejne umiejętności takie jak siedzenie, raczkowanie, chodzenie, kopanie piłki zgodnie ze standardowymi normami.Klasa 2 Angielski Tiger..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt