Na podstawie zamieszczonego wykresu i własnej wiedzy

Pobierz

M. Kopczyński, Ludzie i technika.. Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 15 Warszawa jedna twojej mocy się urąga, Podnosi na cię rękę i koronę ściąga, Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy, Boś ją ukradł i skrwawił, synu .Na podstawie obrazka odpowiedz na poniższe pytania 2015-12-10 17:02:52; Religia: Odpowiedz na poniższe pytania.. 2011-09-19 19:02:17; Zad.3 Na podstawie tabelki odpowiedz na poniższe pytania.. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.. Na podstawie wykresu i własnej wiedzy oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.. Poniższe zdania odnoszą się do danych statystycznych.. Studenci wyższych uczelni w Galicji w latach Liczba studentów danej uczelni w roku akademickim 1885/1886 = 100% Na podstawie: Historia Polski w liczbach, t. 1, Warszawa 2003, s. 245.Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy podaj dwie różnice między klimatem umiarkowanym morskim, a klimatem umiarkowanym kontynentalnym.. Napisz, jakie dostrzegasz zmiany.. Zgodność z: rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawyNa podstawie wykresu i własnej wiedzy podaj zmianę tendencji migracji ludności Polski, jaka wystąpiła po 2000 roku, oraz wymień dwie przyczyny tej zmiany.. Import surowej bawełny do Anglii, .. 2010-03-09 19:35:37; Na podstawie wykresu temperatury powietrza i opadów dla Jakucka ustal cechy klimatu tajgi syberyjskiej 2011-03-17 17:35:52Na podstawie źródła i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań..

Na podstawie zamieszczonego tekstu wykonaj polecenie.

"Dzienniki, gazety i pisma publiczne niczym nie są napełnione, jak okropnymi autodofami, czyli paleniem z rozkazu Napoleona wszystkich towarów angielskich.Na przykładzie zamieszczonego tekstu oraz własnej wiedzy odpowiedz na pytania.. W odpowiedzi pomio roczną amplitudę temperatury powietrza.Na wykresie przedstawiono strukturę indywidualnych gospodarstw w Polsce (w %) pod względem zajmowanej powierzchni użytków rolnych w ha w 2014 roku.. )Wiedza o Społeczeństwie.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Wykres.. Zadanie 16 (4 pkt.. Odpowiedzi do kolejnych podpunktów:A.. Może .Na podstawie zamieszczonego poniżej wykresu wykonaj polecenia: Zmiany strukturalne zachodzące w rolnictwie wraz z rozwojem gospodarczym a) Zapisz cztery zmiany strukturalne, dotyczące rolnictwa, które zachodzą wraz z rozwojem gospodarczym.Egzamin maturalny z historii poziom podstawowy 3 zadanie 3.. Mija właśnie 12 lat od dnia, w którym przyjęta została w głosowaniu powszechnym obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.. W 2010 roku stężenie dwutlenku węgla było trzykrotnie większe niż w 1960 roku.. Odpowiedź Zmiana salda migracji wewnętrznych z dodatniego na ujemne w miastach, z ujemnego na dodatnie na wsi.Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Sympatycy partii A Sympatycy partii B Wartości ważne dla respondenta 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Uczciwość Odpowiedzialność Poczucie bezpieczeństwa Wolność Stabilizacja Niezależność Na podstawie: Wykres 2..

na podstawie fotografii oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Należy wybrać następującą odpowiedź:b) A - liczba ludności, B Odpowiedź na zadanie z Geografia 2.. Modele małżeństwa wśród Polaków w wieku 18-39 lat Tabela 1.. Poziom rozszerzony.. 1.Na podstawie analizy wykresu podaj cztery różnice, dotyczące wykorzystania surowców do produkcji energii elektrycznej w roku 1900 i 2000.. Na podstawie źródeł 1. i 2. wyjaśnij, co mogło mieć wpływ na opinię Herodota o pracy chłopów mieszkających w delcie Nilu.Na podstawie: Grudziński Z., Lorenz U., Olkuski T., Stan górnictwa węgla brunatnego w Polsce w 2007 roku, a) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy przedstaw dwie zmiany społeczne lub gospodarcze, które mogą nastąpić w zagłębiu bełchatowskim w latach 2020-2045.Na podstawie zamieszczonych materiałów źródłowych oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. a) Porównaj liczbę przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu człowieka oraz liczbę kradzieży popełnionych w roku 2000 i w roku 2004.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Wskaźniki cen hurtowych na rynkach światowych w latach (wskaźnik cen w 1928 r.= 100) Na podstawie: J. Szpak, Historia powszechna gospodarcza, Warszawa 2003, s. 238.Na podstawie tekstów i własnej wiedzy wykonaj polecenia..

(2 pkt) Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Xx wieku liczba ludności polski ustabilizowała się i wynosi trochę ponad 38 mln (źródło danych: Na podstawie danych statystycznych (zamieszczonych .wie, że na Platformie Usług elektronicznych zUS i na stronie jest kalkulator emerytalny, za pomocą którego można obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, zna pojęcia: renta, emerytura.. Należy wybrać następującą odpowiedź:b) A - liczba ludności, B Odpowiedź na zadanie z Geografia 2.. Reforma 2019Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego i wiedzy własnej wykonaj zadanie Gdy [cesarz] Konstancjusz toczył wojnę z [uzupatorem] Magnencjuszem [lata 350-353] […], uważał za wskazane jąć się wszystkich sposobów, by dostać go w swe ręce.Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający, w przypadku zakresu podstawowego realizowanego w liceum ogólnokształcącym i technikum, z dorobku nauk społecznych (socjologii, nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o polityce publicznej oraz elementów nauk: o administracji, o mediach i psychologii), zaś w przypadku zakresu rozszerzonego - z dorobku nauk .Na podstawie tekstów i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Respondenci w wieku 18-39 lat planujący w przyszłości potomstwo Tabela 1.. Wartość eksportu z wielkiej brytanii (w mln funtów szterlingów) a. na podstawie analizy wykresów wyjaśnij, dlaczego krzywe ilustrujące zmiany..

A) na podstawie analizy wykresu sformułuj hipotezę, której słuszność.

Na podstawie poniższego wykresu i własnej wiedzy zaznacz zdanie prawdziwe: W cyklu rocznym najwyższe stężenie dwutlenku węgla przypada na wiosnę i lato.. Zbiór zadań 4 Wprowadzenie Zbiór zadań z wiedzy o społeczeństwie stanowi materiał ćwiczeniowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamierzają zdawać egzamin maturalny z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (w formule obowiązującej od 2015 r. - "nowa matura").. Te 12 lat to stosunkowo niewiele jak na przeciętny czas funkcjonowania najwyższego aktu normatywnego w państwie.Na wykresie przedstawiono strukturę uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na świecie.. Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie i własnej wiedzy uzasadnij, że struktura wielkościowa indywidualnych gospodarstw w Polsce może być niekorzystna dla rozwoju rolnictwa.baryy123.. Wykres 1.. Rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze jest spowodowane działalnością człowieka.Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego i wiedzy własnej wykonaj zadanie.. Na podstawie źródeł 1. i 2. wyjaśnij, co mogło mieć wpływ na opinię Herodota o pracy chłopów mieszkających w delcie Nilu .. (2 pkt) Na podstawie fragmentu wiersza Reduta Ordona (zamieszczonego na następnej stronie) i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. b) Podaj, w którym roku i jakich przestępstw popełniono najwięcej.Na podstawie analizy wykresów i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Ponieważ Cezar nie przyjął prawa mianowania urzędników, byli oni według starego zwyczaju wybierani pozornie przez lud, w istocie jednak byli wyznaczani przez niego, namiestnicy byli wysyłani do prowincji bez losowania.Zadanie z matury z wiedzy o społeczeństwie o treści: Na podstawie danych zamieszczonych na wykresie i w tabelach oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt