Sprawozdanie dyrektora szkoły z

Pobierz

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatoweSzanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych.. W związku ze zdalnym nauczaniem niektóre jej założenia zostały przełożone na następny rok szkolny.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły Last modified by: SP PIGŻASprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy.. Więcej informacji o sprawozdawczości finansowej, m.in.: · Rodzaje i terminy sprawozdań obowiązujących dyrektorów szkół.. · Opis sprawozdania budżetowego Rb-34S.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.. M. KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 Nadzór pedagogiczny w szkole prowadzony jest zgodnie z rocznym Planem Nadzoru opracowanym na rok szkolny 2019 /2020.. Józefa Kreta w Ustroniu w roku szkolnym 2019/2020 przedstawionych na konferencji w dniu 25 sierpnia 2020 roku, 2) sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/220 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce warunki do harmonijnego rozwoju dzieciom..

W grudniu 2017 r. wystąpił z wnioskiem do dyrektora szkoły o opinię dot.

Nazwa ewaluacji Skład zespołu ewaluacyjnego Wnioski z ewaluacji Rekomendacje 1.. Sprawozdanie Dyrektora z działalności .IX.Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.. Wniosek nauczyciela o niestosowanie .SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY ZE SPRAWOWANEGO NADZORU .. W I półroczu bieżącego roku szkolnego realizowano wnioski do pracy na rok szkolny 2020/2021.W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Przyjęte zasady organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznegoBaza lokalowa szkoły składa się 7 sal lekcyjnych w tym pracownia komputerowa z 10 stanowiskami komputerowymi (na jeden komputer w szkole przypada 10 uczniów), salka przystosowana do ćwiczeń gimnastycznych, gabinet higieny szkolnej, biblioteka, pokój na-uczycielski, gabinet dyrektora, jadalnia.Materiały Dyrektor szkoły - sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna szkoła za 2020 rok Dyrektor _szkoły _- _sprawozdanie _z _realizacji _Programu _Aktywna _szkoła _za _2020 _rok.docx 0.03MB Minister lub Wojewoda - formularz sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu Aktywna tablica za 2020 rok Minister _lub _Wojewoda _- _formularz _sprawozdania _merytorycznego _i .Rb-50 - kwartalnego sprawozdania odotacjach/wydatkach związanych zwykonaniem zadań zzakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami..

Apel rozpoczął się wystąpieniem pana dyrektora szkoły mgr Bogdana Woźniaka.

Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zostały wykonane następujące działania w zakresie: 1.. Ponadto w rozwoju własnym nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem szkoły uznali, że istnieje potrzeba doskonalenia się w zakresie pedagogiki specjalnej.. Zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału w spotkaniach ze specjalistami, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2572 z późn.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru na rok szkolny 2020/21 przedstawiono.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 przebiega zgodnie z planem.. wraz z załącznikami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej .. 1.1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Ewaluacji: • Analiza organizacji procesów edukacyjnych w szkole, sprzyjających uczeniu się.SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. 2.Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Podstawa prawna: 1..

Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2021/22 | 9-12-2021.

W wyniku czego zostały dopuszczone i zatwierdzone 24 programy.Data publikacji: 9 lipca 2021 r. Jak co roku do 31 sierpnia dyrektorzy szkół i placówek muszą przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Zbliżający się półmetek roku szkolnego to dobry czas na pierwsze podsumowania, analizy i oceny funkcjonowania szkoły, placówki.. Pieczęć nie jest wymagana w przypadku złożenia sprawozdania w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.Pliki do pobrania.. Leona Wójcickiego w Sokolinie z realizacji nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 Plan nadzoru pedagogicznego jest realizowany na bieżąco.. Awans zawodowy.. stażu a nie ocenę cząstkowa.. W szkole istnieje zgodność realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych,wybranych obszarów pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21.. W przemówieniu zawarte było przywitanie wszystkich zebranych i przypomnienie z .Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego może być przygotowane w formie wybranej przez dyrektora szkoły - istotne jest, aby zawierało czytelne informacje na temat realizacji wymienionych wcześniej trzech form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCANCE- ZA ROK SZKOLNY 2015/16 Wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego: A. Ewaluacja zewnętrzna- grudzień 2015- wyniki w Raporcie B. Ewaluacja wewnętrzna- kwiecień, maj 2016- wyniki w Raporcie C..

: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),Podpis dyrektora szkoły i pieczęć imienna.

Zgodnie z harmonogramem zadań określonym w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty "Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia", szkoły uczestniczące w programie, po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty, opracowują sprawozdanie z realizacji prowadzonych .Od 01.09.2017 r. podjął pracę w innej szkole.. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim 1.. Sprawozdanie Dyrektora z działalności Centrum Onkologii w roku 2016.. Powrót do szkoły po miesiącach nauki prowadzonej zdalnie, nastawienie na działania podnoszące jakość edukacji .Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/17 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im.. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn.. Przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania za rok szkolny 2020/2021, a także rekomendacje do wykorzystania w kolejnym roku.Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - II półrocze roku szkolnego 2019/2020 3 Lp.. w dniu 16 lutego 2021 r. Nr protokołu RP: …./2020/2021.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/ 2019 oraz informacja o pracy szkoły Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2019 r.):Zajęcia odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć przez 19 tygodni, w tym ferie świąteczne, 4 dni wolne od zajęć dydaktycznych wprowadzone decyzją dyrektora szkoły: 14 marca, 1 kwietnia (sprawdzian po klasie VI), 2 maja, 20 czerwca.Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Sprawozdanie Dyrektora z działalności Centrum Onkologii w roku 2018.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.. Sprawozdanie Dyrektora z działalności Centrum Onkologii w roku 2017.. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 1.Joanna Kapłon 2.Joanna Wojciechowska 3.Dagmara Margalska 4.Beata Koziura-Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Efekty pracy dydaktycznej:1) wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im.. 12/11/2015 Dnia 10 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt