Charakterystyka spiętrzenia wentylatora

Pobierz

Charakterystyki te można wyznaczyć na drodze doświadczalnej lub analitycznej.. Dla wentylatora charakterystykę aerodynamiczną tworzą zależności spiętrzenia całkowitego wentylatora pc, mocy wentylatora N, sprawności wentylatora , w zależności od jego strumienia objętości (wydajności) V przy stałej prędkości obrotowej n, czyli :Liczby umieszczone na krzywej spiętrzenia określają dokładnie wielkość wentylatora, prędkość obrotową wirnika , oraz moc silnika .. 5 m [dB(A)] WSO 20 1300 0,008 ÷ 0,11 30 ÷ 400 72 ÷ 7 36 48,6 39,6Należy przypomnieć, że wypadkowa charakterystyka dwóch wentylatorów współpracujących szeregowo powstaje z dodawania spiętrzeń poszczególnych wentylatorów Δp1 i Δp2 przy tych samych wartościach strumieni powietrza i (rys. 2a).. Przy doborze wentylatora bardzo ważne jest dokładne obliczenie oporu przepływu powietrza (spiętrzenia) przez instalację.Pełna charakterystyka wentylatora składa się więc z trzech charakterystyk: z charakterystyki podstawowej , zwanej krzywą charakterystyczną, charakterystyki sprawności oraz charakterystyki mocy .. Na osi odciętych należy umieszczać wydajność (strumień objętości) wentylatora V (m31s), na osi rzędnych-spiętrze­charakterystyki wentylatora przed i po modyfikacji wirnika.. Podział ten wynika z ich konstrukcji i związany jest z .zapewnia to w przypadku małych prędkości obrotowych silnika, poniżej 80%, pracę na zakresie pracy statecznej (wentylator nie będzie wchodził w pompaż)..

Charakterystyki wentylatora 4.1.

Roose 09.10.2002 00:00. jeśli Ci chodzi o spręż wentylatora czyli sumę cisnienia statycznego i dynamicznego - to w byle podręczniku wentylacji.Wentylatory to wirnikowe maszyny robocze w których spiętrzenie całkowite nie przekracza 13 kPa.. Charakterystyki wentylatorów są sporządzone dla czynnika gęstości = 1,2 kg/m3.. Każda zmiana gęstości czynnika powoduje zmianę wartości ciśnienia i wpływa bezpośrednio na wskaźnik zapotrzebowania mocy wentylatoraumieszczone na krzywej spiętrzenia określają dokładnie wielkość wentylatora, prędkość obrotową wirnika , oraz moc silnika .. pWydajność wentylatora to strumień objętości czynnika przetłaczanego przez urządzenie, natomiast spiętrzenie definiowane jest jako różnica ciśnień pomiędzy całkowitym ciśnieniem na wylocie, a całkowitym ciśnieniem na wlocie.. Współpracę szeregową dwóch identycznych wentylatorów przedstawiono na rys. 2a, a dwóch różnych wentylatorów - na rys. 2b.spiętrzenia wentylatorów.. Wentylatoryto wirnikowe maszyny robocze w których spiętrzenie całkowite nie przekracza 13 kPa.. Jeśli ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie można się dowidzieć czegoś na temat spiętrzenia całkowitego i statycznego wentylatorów byłbym wdzięczny..

Obliczanie spiętrzenia wentylatora lutniowego .

zaprojektowany w ten sposób wentylator nie zapewnia jednak na zakresie obliczeniowym minimalnych strat, co nie pozwala na uzyskanie maksymalnej sprawności i sprężu.Ciśnienie dynamiczne inne nazwy to ciśnienie prędkości, spiętrzenie dynamiczne jednostkowa siła powierzchniowa, jaką przepływający płyn wywiera na niskociśnieniowe, spiętrzenie całkowite 720 Pa średniociśnieniowe, spiętrzenie całkowite w zakresie Pa wysokociśnieniowe, spiętrzenie całkowite2.5.1.3.. Służą do przetłaczania płynów z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym.. Wentylatory to maszyny przepływowe służące do przetłaczania par i gazów.. Sprężenie czynnika jest niezbędne dla pokonania oporów sieci przewodów, przez które czynnik jest przetłaczany.1) wydajność wentylatora (objętość strumienia masy powie-trza) V, przy równoczesnym określeniu absolutnego ciśnienia statycznego, temperatury i wilgotności względnej powietrza, 2) spiętrzenie całkowite wentylatora (względne ciśnienie całkowite w przepływie) Ap Q > 3) spiętrzenie statyczne wentylatora (względne ciśnienie4.. Określenia podstawowe Charakterystyka wentylatora jest obrazem graficznym zależności zachodzących pomiędzy takimi parametrami pracy wentylatorów jak: spiętrzenie p c, moc Nu, sprawność , a wydajnością V, przy niezmiennej prędkości obrotowej wirnika n oraz gęstości tłoczonego czynnika..

dobór wentylatora do sieci wentylacyjnej.

Linią ciągłą odnotowano zdecydowany wzrost spiętrzenia, z optymalnym punktem pracy na poziomie 8%, a także, nieznaczną poprawę sprawności w zakresie stabilnej pracy wentylatora.. Przyrost ciśnienia całkowitego wynika z przyrostu energii przekazanej czynnikowi poprzez wirnik wentylatora.∆pc - spiętrzenie całkowite wentylatora, Pa, P - moc doprowadzona (na wale wentylatora), W, Pu - moc uŜyteczna wentylatora, W, ηc - sprawność całkowita (ogólna) wentylatora, %, oraz sporządzenie jej krzywych charakterystycznych (charakterystyk): ∆pc =f (qv) - charakterystyka przepływu, P =f (qv) - charakterystyka mocy,Przedstawiane charakterystyki dotyczą wielkości wydajności i spiętrzenia wentylatorów dla stałych warunków pracy tj. - gęstość przetłaczanego powietrza przy r = 1,2 kg/m3 .. Rozróżnia się wentylatory promieniowe i osiowe.. po obliczeniu spadków naporu na drogach niezależnych sieci wentylacyjnej można określićsprawności wentylatora w punktach pomiędzy M i E powinny być większe od 75% sprawności maksymalnej wentylatora, czyli 𝜂𝑖≥0,75𝜂𝑖 𝑥. Użytkowa część charakterystyki, czyli zakres roboczy stanowi stosunkowo krótki wycinek całej charakterystyki wentylatora, leży na gałęzi stabilnej, zawieraJeśli charakterystyka wentylatora przecina się z charakterystyką sieci w lewo od wierzchołka charakterystyki, to może dojść do sytuacji, w której występuje więcej niż jeden punkt przecięcia charakterystyk, co oznacza że wentylator może pracować przy różnych kombinacjach parametrów, zmieniając je skokowo.charakterystyka wentylatora characteristics for drum PROMIENIOWEGO B Ę BNOWEGO WPB-25 CENTRIFUGAL FAN WPB-25 Gęstość przetłaczanego powietrza γ=1,2 kg/m 3 Forced air density γ=1.2 kg/m 3Zakres opracowania obejmuje zagadnienia teorii maszyn przepływowych, strat przepływu, podstaw projektowania, napędu elektrycznego, współpracy wentylatora z siecią, regulacji parametrów pracy, metod pomiarowych stosowanych w wentylatorach, wyznaczania charakterystyk wentylatorów różnych typów, eksploatacji takie jak akustyka, pompaż, transport mieszanin, drgania, współpraca maszyn czy dobór do instalacji, wykorzystania teorii przepływu jednowymiarowego do obliczania osiągów .wykresie charakterystyki aerodynamicznej wymiarowej do­ datkowych podziałek dla spiętrzenia całkowitego i zapotrze­ bowanej mocy, odpowiadających rzeczywistej gęstości przenoszonego czynnika..

DANE TECHNICZNE WENTYLATORA Wielkość wentylatora Prędkość obrotowa w odległ.

Stosowane są powszechnie w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych, odpylających, suszarniczych i wielu innych.. Każda zmiana gęstości czynnika powoduje zmianę wartości ciśnienia i wpływa bezpośredniowentylatora Prędkość obrotowa [obr/min] zakres wydajności zakres spiętrzenia statycznego [Pa] Pobór mocy [w] Poziom dźwięku [m3/s] [m3/h] w odległ.. Charakterystyki i warunki indywidualnej pracy wen­tylatorów lutniowych.. Jest to graficzne przedstawienie zależności spiętrzenia/ciśnienia statycznego od objętościowego natężenia przepływu (wydajności).wielkości w odpowiednim układzie współrzędnych.. Parametry wentylatora wg charakterystyki producenta: - Wydajność - V1, - Spiętrzenie - p1, - Temperatura - T1 = 293 K.Wydajność wentylatora to strumień objętości czynnika przetłaczanego przez urządzenie, natomiast spiętrzenie definiowane jest jako różnica ciśnień pomiędzy całkowitym ciśnieniem na wylocie, a całkowitym ciśnieniem na wlocie.. Przyrost ciśnienia całkowitego wynika z przyrostu energii przekazanej czynnikowi poprzez wirnik wentylatora.1.. [obr/min] Zakres wydajności Zakres spiętrzenia statycznego [Pa] Pobór mocy [W] Poziom dźwięku [m3/s] /h] 1 m [dB(A)] w odległ.. NieznacznieBadania objęte akredytacją PCA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt