Jakie wydarzenie zostało przedstawione na ilustracji

Pobierz

.Ważnym elementem ryciny są ludzie, którzy znajdują się przed jeźdźcami.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz we właściwe miejsca.. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.. Obroną twierdzy oznaczonej na mapie literą E kierował Jeremi Wiśniowiecki.. Plisss potrzebne na jutro.. 2011-10-16 09:56:02Odtwórzcie scenę ukazaną na obrazie: przydzielcie sobie role, naśladujcie układ postaci, postawy, gesty.. Pytam o związek tych dwóch haseł.. W odpowiedzi odwołaj się do znajomości całego utworu.. 904 wielkopolskich maturzystów przystąpi do podstawowej .Ilustracja 2.. Ilustracja nr 1.. Jaka jest wymowa tego dzieła.. Uzasadnienie:Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Źródło: J. Dowiat, Historia dla klasy pierwszej liceum ogólnokształc ącego, Warszawa 1983.. W 1620 r. Stanisław Żółkiewski wygrał bitwę w miejscu oznaczonym na mapie literą B. Ziemie oznaczone literą D zostały utracone w 1672 roku przez Rzeczpospolitą na rzecz Turcji.A.. Mieszkańcy ratowali swój dobytek i ukrywali go w świątyniach.. Strona 7 z 28 Zadanie 1.. Pisma staro Ŝytnej Mezopotamii i staro Ŝytnego Egiptu zostały przedstawione odpowiednio na ilustracjachBitwę pod miejscowością oznaczoną na mapie literą A wygrały wojska kozackie.. Apokalipsa to wydarzenie nieuniknione, co zostało przedstawione na rycinie.Na prośbę Zosi, Żyd Jankiel rozpoczął koncert na cymbałach..

Które wydarzenie z 1917 roku zostało przedstawione na ilustracji?

Doko ńcz poni Ŝsze zdanie, wybieraj ąc wła ściw ą odpowied ź spo śród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 1.. 1 Przyporządkuj ilustracjom podpisy.. a) Rzeczpospolita Obojga Narodów b) Rzeczpospolita Polska c) Wielkie Księstwo Litewskie d) Wielkie Księstwo Moskiewskie 17) Złoty wiek w dziejach Polski to: a) XV w. b) XIV w. c) XVI w. d .A.. Które z poniższych zdań jest zgodne z fragmentem Quo vadis Henryka Sienkiewicza?. Ratusz w Poznaniu B. Kościół Mariacki w Krakowie C. Kolegiata w Tumie a) podkreśl, który z przedstawionych na ilustracji budynków jest przykładem architektury gotyckiej.1 Określ jakie wydarzenie historyczne zostało przedstawione na początku filmu przed czołówką .. 10 zwroć uwage na ostatnia scene filmu iokresl jaki ma zwiazek ze scena pierwsza .. 6 opisz czego dotyczą przedstawione w filmie konflikty pomiezy rodzicami a dziecmiSzybka powtórka przed egzaminem.. Na podstawie mapy i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Zadanie 5.. Uzasadnij swój wybór dwoma argumentami.. napisz w zeszycie cztery zdania na ten temat.. Kim są te osoby B. Co trzymają w rękach C.. Znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie1 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi.. Niech każdy z was, odgrywając swoją rolę, zastanowi się, jak odpowie na pytania kim jest, co robi, dlaczego tu jest, co czuje i myśli, oraz jak ocenia wydarzenia dziejące się wokół.Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa, rozszerzenie..

Jakie wydarzenie historyczne zostało przedstawione D.

Budowla przedstawiona na ilustracji numer 4 jest charakterystyczna dla styluLekcję zaczynam od napisania na tablicy wyrazów "Soplicowo" i "Pan Tadeusz".. Podaj jego Podaj jego datę roczną, imię króla Polski przyjmującego hołd lenny oraz księcia, który go złożył .POBIERZ Matura 2011 - historia - arkusz pytań - poziom podstawowy Matura 2011 - historia - arkusz pytań - poziom rozszerzony.. Na prowizorycznej mównicy widoczny jest Włodzimierz Lenin - przywódca bolszewików i jeden z twórców idei komunizmu.Jakie wydarzenie z baśni zostało przedstawione na ilustracji .Napisz cztery zdania na ten temat.Użyj sformułowań z ramki , w razie potrzeby odpowiednio zmieniając ich formę.. Ludzie mieszkający poza granicami Rzymu .8.. Oznaczenia chropowatości umieszczone w nawiasie są tymi jakie można odszukać na samym rysunku.. Był w tym mistrzem o czym świadczą pierwsze słowa owego koncertu: "Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu.. Podaj nazwę miasta, w którym miało miejsce wydarzenie przedstawione na ilustracji.. Postaci są tratowane przez konie.. Daje naaaajjjja) Albrechta Hohenzollerna b) Zygmunta II Augusta c) Mikołaja Wielkiego d) Iwana IV Groźnego 16) Jakie państwo zostało przedstawione na ilustacji?.

!Jakie wydarzenie z Basni szewczyk dratewka zostało przedstawione na ilustracji.

możesz zmienić ich formę.. Uzasadnienie: Ilustracja nr 2.. Jaką?. B. Rzym został podpalony przez gromady pasterzy przybyłych z Kampanii.. 2011-12-01 15:53:30; Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. SUGEROWANE ODPOWIEDZI matury z historii 2011.. Następnie wykonaj polecenia.. Wybierz jeden element graficzny przedstawiony na ilustracji i wyjaśnij jego sens w kontekście całej powieści Henryka Sienkiewicza.. Diagramy pokazują wielkość i rodzaj przedstawianego zjawiska lub jego strukturę (np. udział procentowy poszczególnych składników zjawiska).Konstytucja 3 Maja 1791 roku - obraz Jana Matejki powstawał od stycznia do października 1891.. Pomysł na zadanie 11. , 12.Metoda kartodiagramu Metoda kartodiagramu polega na prezentacji wartości liczbowych zjawiska za pomocą wykresów wstawionych w konkretnym miejscu występowania charakteryzowanego zjawiska lub w środku obszaru, którego dotyczą..

Jakie zdarzenia z satyry Żona modna zostały przedstawione na ilustracjach 1. i 2.?

Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.). użyj sformułowań z ramki.. Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14.. W maju prace nad nim były jednak tak zaawansowane, iż możliwe było pokazanie płótna na jubileuszowej wystawie w Sukiennicach z okazji 100 rocznicy uchwalenia konstytucji.. Na ludzkich twarzach widoczny jest smutek oraz strach.. Ilustracja przedstawia początek rewolucji październikowej w Rosji.. Napisz, jaka była przyczyna protestu, którego wyrazem było zamieszkanie w przedstawionym na ilustracji wozie.. Dokończ zdania - w nawiasie zaznacz prawidłową odpowiedź, tak żeby powstało zdanie prawdziwe:Na ilustracji 1 przedstawiono przykładowy rysunek konstrukcyjny części klasy tuleja, który został opracowany na podstawie nieważnej już normy PN-58/M-04252.. B. Podaj pełną nazwę organu władzy wykonawczej sprawującego rządy na tym terenie od końca lipca do grudnia 1944 r.Typowe dla epoki średniowiecza są budowle przedstawione na ilustracjach A.. Ilustracja 3.. Górujący nad całością anioł nie próbuje powstrzymać jeźdźców.. Dzień 6.. Ogólny opis chropowatości umieszcza się w pobliżu tabelki rysunkowej.Niezwykle istotną rolę odgrywają w niej ilustracje.. Często mówi się, że książki różnią się od filmów tym, że pozostawiają czytelnikowi możliwość wyobrażenia sobie, jak wygląda poznana historia.. Ilustracja 4.. W klasie IV oraz V uczniowie poznali fragmenty polskiej epopei, omówiłam w dużym skrócie czas i miejsce akcji, w którym toczą się wydarzenia przedstawione w utworze, nie powinno więc być problemu.Ilustracja przedstawia hołd pruski - wydarzenie z historii XVI wiecznej Polski.. Napisz, jaką literą został oznaczony na mapie obszar tzw. Polski Lubelskiej.. Miejscowość na Peloponezie, w której odbywały się najstarsze panhelleńskie .. Grając przypomniał ważne wydarzenia historyczne.Podkreśl wydarzenia, które miały miejsce w XVII wieku: Utworzenie Legionów Polskich, zwycięstwo pod Wiedniem, pierwszy rozbiór Polski, Powstanie Kościuszkowskie, założenie Zamościa, najazd Szwedów na Polskę.. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt