Wpisz w tabeli nazwy gleb typowych dla wymienionych obszarów

Pobierz

b) Dobierz spośród podanych po jednym z walorów przyrodniczych, charakterystycznych dla danego parku narodowego.Na mapie numerami 1-3 oznaczono wybrane obszary, na których dominują określone typy gleb.. czarnoziemy, gleby bielicowe, mady, rędziny .. Kraje: Australia, Białoruś, Niemcy Typy rolnictwa: ekstensywny, intensywny Zadanie 22.. Nazwy typów gleb i regionów dobierz spośród podanych.. 20°0° 40° 60° 40° 60° 60° 0° 20° 40° 40° 20° 60° 1:53000000 1 2 3 Przyporządkuj każdemu obszarowi dominujący na nim typ gleby.. 2 stycznia 2021.. Obok każdego z tych miast wpisz państwo, w którym to miasto się znajduje.. Uzupełnij tabelę.Geografia - zobacz rozwiązania testu maturalnego.. Główni producenci zbóż na świecie w 2010 roku Lp.. (2 pkt) Na mapie oznaczono numerami 1-3 główne jednostki tektoniczne Polski.. Zadanie 1.. Przyporządkuj podanym w tabeli opisom właściwe jednostki tektoniczne oraz numery, którymi na mapie oznaczono ich położenie.Nazwy jednostek wybierz spośród podanych poniżej.. Struktura tworzenia PKB w % Rolnictwo 9,9 3,4 1,1 8,3 13 3 2 19 Przemysł 47 33 24 27 Usługi 40 64 74 54 Kraj Roczny przyrost PKB w % Wpisz do tabeli w odpowiednie miejsca podane nazwy krajów.W tabeli zestawiono po trzech największych na świecie producentów zbóż.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 07.. (2 pkt) Wpisz nazwy religii obok podanych przykładów ich wpływu na życie i działalność społeczno-gospodarczą ludności.IV Liceum Ogólnokształcące im..

147.Wpisz w tabeli nazwy gleb typowych dla wymienionych obszarów.

Typ gleby dobierz z ni *ej podanych.. Nazwę kraju i typ rolnictwa wybierz z podanych poniżej.. a) Wpisz po jednym charakterystycznym typie gleby dla każdego z podanych obszarów.. Zboża: jęczmień, kukurydza, owies, pszenica, ryż, żyto.. Obszar wyst powania Typ gleby Ocena przydatno ci dla rolnictwa: ( + ) gleba sprzyjaj caEgzamin maturalny z geografii Poziom podstawowy 5 Zadanie 10.. Na napisanie poziomu podstawowego maturzyści mieli 150 minut, czyli standardowe 2,5 godziny.W tabeli przedstawiono udział głównych towarów w eksporcie trzech wybranych państw spośród zaznaczonych na mapie.. a) Wpisz po jednym charakterystycznym typie gleby dla każdego z podanych obszarów.. Przybrzeżna część dna morskiego łagodnie opadająca do głębokości około 200 metrów.. Podkreśl nazwy tych form rzeźby terenu, które zostały utworzone w wyniku działalności lądolodu.. Wpisz właściwe litery w odpowiednie komórki tabeli.. Strefa roślinna Wykres dla stacji meteorologicznej (wpisz literę) makia tajga wilgotny las równikowyE.. a) Uzupełnij tabelę nazwą województwa, na terenie którego dany park narodowy się znajduje, oraz wpisz numer oznaczający położenie parku na mapie.. Nazwę kraju i typ rolnictwa wybierz z podanych poniż378.. 14 stycznia 2020.. (1 pkt)Na zdjęciu lotniczym .Uzupe ánij tabel ..

Wpisz do tabeli nazwy wybrane spośród podanych poniżej.

Uzupełnij tabelę.. czarnoziem, mada, gleba brunatna, gleba bielicowa, rędzina, czarna ziemia b) Podaj nazwy przedstawionych .Dobierz do województw wymienionych w tabeli po jednej głównej przyczynie gęstości zaludnienia na obszarach tych województw.. a) Wpisz po jednym charakterystycznym typie gleby dla ka *dego z podanych obszarów.. Wpisz nazwy typów gleb oraz regionów, dla których te gleby są charakterystyczne.. A. wzmożone spłukiwanie B. nasilenie erozji gleb C. rozwój procesów krasowychOdpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonymprzy każdym zada-niu.. Podaj numery, którymi te państwa oznaczono na mapie.W tabeli zamieszczono schematyczne rysunki podstawowych struktur tektonicznych.. 0-5 p.Uzupełnij tabelę.. Opisy: 1.. Zadanie 40*.. Typ gleby dobierz z ni *ej podanych.. (2 pkt) Spośród poniżej wymienionych miast wybierz i wpisz do tabeli te, które powsta ły na wybrzeżach kontynentów.. Wyko- .. Podpisz każdy, wykorzystując podane nazwy.. Gleby: bielicowe, brunatne, cynamonowe, czarnoziemy Obszar (numer na mapie) Dominujący typ gleb 1 2 3 b) Przyporządkuj obszarom 1-3 dominujący rodzaj upraw.. a) Wpisz po jednym charakterystycznym typie gleby dla ka *dego z podanych obszarów.. Pisz czytelnie.. Zadanie 19.. Stałe wyludnianie się wsi oraz mało żyzne gleby.. B. Obecność dużej konurbacji o charakterze przemysłowym.26W tabeli zamieszczono opisy trzech krajów sąsiadujących z Polską..

Wpisz do tabeli numer, którym ten opis oznaczono.

Wpisz w odpowiednie miej-sca tabeli nazwy zbóż, wybierając je spośród niżej wymienionych.. Typy gleb: czarnoziemy, gleby bielicowe, gleby laterytowe, mady rzeczne.a) Przyporządkuj każdemu obszarowi dominujący typ gleby.. Wpisz obok każdego rysunku nazwę struktury tektonicznej, którą przedstawia, oraz przykład obszaru, dla którego ta struktura jest charakterystyczna.. Obszar Gleba Żuławy Wiślane Dolina Biebrzy Kotlina Sandomierska Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Okolice Sandomierza Tatry Title: Zastosowanie wiedzy w rozwiązywaniu zadań praktycznych Author: szkola .Przyporządkuj do obszarów podanych w tabeli nazwy mórz, do których zlewisk te obszary należą.. Uzupełnij tabelę.. Obszar wyst powania Typ gleby Ocena przydatno ci dla rolnictwa: ( + ) gleba sprzyjaj ca(2 pkt) W tabeli przedstawiono strukturę tworzenia PKB według sektorów gospodarki oraz roczny przyrost PKB dla wybranych krajów świata w 2005 roku.. Prezentujemy arkusze egzaminacyjne oraz rozwiązania z dzisiejszego egzaminu maturalnego z geografii.. Jednostki tektoniczne: platforma wschodnioeuropejska, obszar fałdowań .Średnie plony żyta na świecie wynosiły w 2001 roku 23,6 dt/1ha.. (2 pkt) Zaznacz wśród podanych trzy procesy lub zjawiska, które mogą wystąpić w zachodniej części Kępy Żarnowieckiej po wylesieniu tego obszaru..

Wpisz do tabeli właściwe nazwy gleb wybrane spośród podanych.

Nazwy struktur tektonicznych oraz obszarów wybierz z podanych poniżej.4.. W Uzupełnij tabelę, wpisując w puste komórki typ klimatu, w którym powstały wymienione gleby i nazwy roślin uprawianych na tych glebach (według wzoru).. żyzne gleby 1- B 2- A 3- E 4 - C Zadanie 21.. Stara matura z geografii 2019 poziom rozszerzony odbyła się 15 maja 2019 roku o godzinie 09:00. czarnoziemy, gleby bielicowe, mady, r dziny b) Dokonaj oceny przydatno ci dla rolnictwa podanych typów gleb.. Litosfera cz.2 3 Źródło: Balon J. Tablice Geograficzne, 2003.. Wpisz do tabeli właściwe nazwy gleb wybrane spośród podanych.. Nazwę kraju i typ rolnictwa wybierz z podanych poniżej.b) Przyporządkuj każdej strefie roślinnej wymienionej w tabeli wykres rocznego przebiegu temperatury powietrza, sprzyjającej rozwojowi roślin typowych dla tej strefy.. Typ gleby dobierz z niżej podanych.. Typ gleby dobierz z niżej podanych.. Miejsce na obliczenia: 51 580 000 dt : 839 000 ha ≈ 61,5 dt/ha b) Wpisz do tabeli nazwę kraju oraz dominujący w nim typ rolnictwa.. (2 pkt) Podkreśl dwa kryteria, które wzięto pod uwagę przy podziale Polski na pasy krajobrazowe.W tabeli podano opisy dwóch typów gleb charakterystycznych dla różnych regionów świata.. Formy rzeźby .. (2 pkt) Uzupełnij tabelę.. Dobierz z wymienionych poniżej nazwy państw charakteryzujących się podanym w tabeli udziałem głównych towarów w eksporcie.. Miejsce na obliczenia: 51 580 000 dt : 839 000 ha ≈ 61,5 dt/ha b) Wpisz do tabeli nazwę kraju oraz dominujący w nim typ rolnictwa.. czarnoziemy, gleby bielicowe, mady, r dziny b) Dokonaj oceny przydatno ci dla rolnictwa podanych typów gleb.. 2.Uzupeánij tabel .. Rozpoznaj te kraje, a następnie wpisz Rozpoznaj te kraje, a następnie wpisz we właściwe komórki tabeli ich nazwy, nazwy stolic oraz litery, którymi zaznaczono te kraje na mapie.b) Wpisz do tabeli nazwę kraju oraz dominujący w nim typ rolnictwa.. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia wybrane spośród podanych poniżej.. czarnoziemy, gleby bielicowe, mady, rędziny b) Dokonaj oceny przydatności dla rolnictwa podanych typów gleb.Średnie plony żyta na świecie wynosiły w 2001 roku 23,6 dt/1ha.. (2 pkt) Mapa przedstawia rozmieszczenie roślinności na Ziemi.. Bagdad, Bombaj, Delhi, Meksyk, Rio de JaneiroStara matura z geografii 2019 poziom rozszerzony - arkusz i odpowiedzi.. Katarzyna Aleksandrzak.. Typ gleby dobierz z niżej podanych.. czarnoziemy, gleby bielicowe, mady, rędziny b) Dokonaj oceny przydatności dla rolnictwa podanych typów gleb.. a) Oblicz i wpisz do tabeli wielkość plonów uzyskanych w uprawie żyta w tym kraju.. Do podanych w tabeli typów klimatu dopasuj po jednej nazwie obszaru występowania.. 0-2 p. rynny polodowcowe, ozy, pradoliny, wzniesienia moreny czołowej, równiny sandrowe, powierzchnia moreny dennej 5.. Wpisz po jednym charakterystycznym typie gleby dla każdego z podanych obszarów.. Wpisz do tabeli właściwa uprawęW tabeli podano nazwy wybranych parków narodowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt