Wskaźnik bieżącej płynności finansowej interpretacja i ocena

Pobierz

W tym celu, z aktywów obrotowych wyłączono zapasy materiałów, towarów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych .Obliczenia, interpretacja i ocena wskaźników płynności do uproszczonego bilansu Spółki Akcyjnej EWA wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań (trzeciego stopnia) Wskaźnik bieżącej płynności w rokuCzytaj dalej.Interpretacja rezultatów - wskaźnik płynności gotówkowej (I stopnia) Wskaźnik płynności gotówkowej interpretuje się w oparciu o porównanie rezultatów z poziomem optymalnym, który został wyznaczony przez autorów opracowań naukowych.. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym lepsza jest ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa.Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik bieżącej płynności.. Aby firma miała bieżącą płynność finansową, wartość bieżących aktywów powinna być dwa razy wyższa niż kwota bieżących pasywów.Płynność finansowa, mądre inwestycje i stały rozwój - firma, która może pochwalić się tymi trzema cechami, nie powinna mieć problemów z uzyskaniem pozytywnej oceny kondycji finansowej.. Pamiętaj, że wskaźnik niski powinien być alarmujący, ale nie zapomnij, że zbyt wysoki także nie jest pozytywny.. Nie istnieją jednak przedsiębiorstwa, w których nie ma czego poprawiać.Wskaźnik płynności szybkiej klasyczny (płynność II stopnia) Sposób obliczania..

Wskaźnik bieżącej płynności : Wskaźnik ten jest nazywany wskaźnikiem trzeciego stopnia.

Wskaźnik osiągający wielkość 2 oznacza , że aktywa obrotowe są dwukrotnie większe od .Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, w skrócie Current Ratio jest to wskaźnik płynności krótkoterminowej firmy, mówiący o tym jakie są jej możliwości do spłacania bieżących zobowiązań.. Interpretacja rezultatów, które przyjmuje wskaźnik płynności bieżącej jest ułatwiona ponieważ, przeprowadzono wiele badań na temat jego optymalnego poziomu.. Wskaźnik płynności II stopnia różni się od wskaźnika I tym, .. które udaje się zamienić na środki pieniężne w okresie 6-12 miesięcy.. ANALIZA I OCENA!. Wskaźnik określa, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć zobowiązania bieżące aktywami obrotowymi, które mogą być przekształcone na efektywny pieniądz po upływie krótkiego czasu przeznaczonego na ich spieniężenie (tzw. aktywa płynne).Wskaźnik bieżącej płynności finansowej w roku 2010 wyniósł 1,25 co oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące ok. 1,25 raza.. Optymalna wielkość tego wskaźnika waha się w przedziale 1,5 - 2 (150%-200 %) .. Wiąże się to ze stałym monitorowaniem wydatków i wpływów, terminowym regulowaniem zobowią-Wskaźnik ten używany jest często w instytucjach finansowych przy ocenie zdolności kredytowej jako miernik pozwalający określić zdolność spółki do stałego generowania dodatnich .Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest uzupełnieniem wskaźnika Current Ratio..

Wskaźnik bieżącej płynności jest wyrażany przez ...Wskaźnik płynności przyspieszonej.

(ang. Cash Ratio) Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania finansowe aktywami o największej płynności, do których zalicza się środki pieniężne.. W ogólnym ujęciu uważa się, że pożądane (optymalne) rezultaty są bliskie wartości 0,2 [1].Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej (z ang.: quick ratio), zwany również wskaźnikiem szybkim, jest zaostrzoną wersją wskaźnika bieżącej płynności finansowej.. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia .Wskaźnik bieżącej płynności finansowej.. Optymalna wielkość wskaźnika wynosi od 1,2 do 2,0 (lub 1,5 do 2,0).. Firma nie może tkwić w stagnacji, więc dbaj o balans i inwestycje.Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) informuje w jakim stopniu bieżące pasywa są pokrywane przez bieżące aktywa.Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o posiadanej przez przedsiębiorstwo zdolności do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych opierając się na aktywach bieżących.. Zawiera on informacje na temat ogólnych zdolności do regulowania krótkoterminowych zobowiązań podmiotu gospodarczego przez upłynnienie posiadanych .Długookresowa ocena płynności finansowej..

Zadowalający poziom wskaźnika bieżącej płynności finansowej mieści się w przedziale od 1,2 do 2.

wskaźnik, bieżącej płynności informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o wszystkie aktywa obrotowe.Miarą płynności finansowe określamy dzięki wskaźnikom, np. wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik podwyższonej płynności czy wskaźnik gotówkowej płynności dzięki, którym możemy ocenić czy dane przedsiębiorstwo posiada wystarczające zasoby finansowe do spłacenia zobowiązań.. Ukazuje zdolność uregulowania przez firmę bieżących zobowiązań upłynniając aktywa obrotowe firmy (zapasy, inwestycje czy należności krótkoterminowe).. Dobrze jest zawczasu zadbać o jego wartość, by uniknąć upadku.. Opis wskaź nik a. Optymalna wielkość tego wskaźnika waha się w granicy 1,5-2.Płynność finansowa - oznacza zdolność jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań.. Jest on ważny z punktu widzenia konieczności sprzedaży szybko zbywalnego majątku w celu pokrycia bieżących zobowiązań.Wskaźnik bieżącej płynności : Wskaźnik ten jest nazywany wskaźnikiem trzeciego stopnia .. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe.Wskaźnik płynności bieżącej pozwala na określenie stanu finansowego przedsiębiorstwa..

Specjaliści podkreślają, że jest to podstawowy wskaźnik.

Co to oznacza?. Rysunek 1.. Określa ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące .. 1.Wskaźnik ten stanowi uzupełnienie wskaźnika płynności przy analizie płynności.. Polega ona na tym, aby firma w określonych terminach dokonywała regulacji swoich spłat.. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej oraz wskaźnik płynności szybkiej w roku 2 ulega jeszcze bardziej poprawie w porównaniu z rokiem 1, co należy ocenić pozytywnie, z wyjątkiem wskaźnika środków pieniężnych, który nieznacznie się obniża.Wskaźniki płynności finansowej i ich znaczenie w przypadku określania płynności finansowej są ważnym elementem każdej analizy płynności finansowej firmy, którą przeprowadza się przeważnie w dużych firmach o rozbudowanej strukturze, jak np.: spółki jawne, akcyjne, komandytowe, czy z ograniczoną odpowiedzialnością.Wskaźnik natychmiastowej płynności = Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe.. Wskaźnik płynności bieżącej w latach 2013-2017 dla PKN Orlen SA Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych PKN Orlen SA.Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem… 225 Płynność finansowa w przedsiębiorstwie ma zatem bardzo ważne znaczenie.. Wskaźnik bieżącej płynności informuje o zdolności firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych (bieżących).. Wskaźnik bieżącej płynności P&G jest zdrowy i wyniósł 1,098x w 2016 roku; jednak jego szybki współczynnik wynosi 0,576x.. W mianowniku tego wskaźnika występują również bieżące pasywa, lecz wartość licznika stanowią tylko inwestycje krótkoterminowe i należności krótkoterminowe.Interpretacja wskaźnika płynności bieżącej.. Wskaźnik ten informuje przedsiębiorcę jak bardzo aktywa bieżące firmy pokrywają bieżące zobowiązania.. Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) informuje ile razy majątek obrotowy jest większy lub mniejszy od zobowiązań krótkoterminowych.. Wskaźnik pozwala określić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje z obowiązania bie żące płynnymi aktywami, czyli aktywami obrotowymi.. Określa ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące.W roku 1 wszystkie wskaźniki płynności kształtują się na dobrym, niemal książkowym, poziomie.. Oznacza to, iż otrzymany wynik można porównać do zakresu, który obejmuje wyniki świadczące o dobrej kondycji jednostki w zakresie płynności finansowej.Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny (płynność III stopnia) Sposób obliczania.. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI.. Z doświadczenia gospodarki wynika, że środki pieniężne powinny stanowić co najmniej 16-20% .badany podmiot odnotowuje wskaźnik płynności bieżącej w przedziale 1,2-2,0, świadczy to o pożądanym poziomie gospodarowania majątkiem6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt