Cechy poezji barokowej środki stylistyczne

Pobierz

I. FONETYCZNE - instrumentacja głoskowa (eufonia) - celowe powtarzanie tych samych głosek w bliskim sąsiedztwie, np. w wierszu "Epitafium Rzymowi" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego:"Ty, coW poezji salonowej używano zaskakujących konceptów, kontrastowych obrazów oraz nagromadzono środki stylistyczne takie jak: anafory, hiperbole, peryfrazy, oksymorony, używano także inwersji oraz paradoksu.. Kontrast (antyteza) - zestawienie dwóch opozycyjnych znaczeniowo .Poezja barokowa - cechy (środki stylistyczne, ich rodzaje i funkcje) Poetycki barok kształtował się w opozycji do osiągnięć literatury renesansowej z jej zasadami umiaru, stosowności i klasycznej harmonii, co wynikało z przemian społecznych i niepokojów ludzkiej egzystencji w czasach kontrreformacji.Poezja barokowa i jej cechy stylistyczne Barok w dziedzinie poezji ustawił się w całkowitej opozycji wobec panujących w literaturze renesansowej motywów.. Hiperbola - wyolbrzymienie jakiegoś zjawiska, jakiejś cechy.. Do najbardziej znanych należał Andrzej .Wyróżniamy cztery rodzaje środków stylistycznych: fonetyczne, morfologiczne, składniowe i leksykalne.. Z drugiej strony rozwijała się poezja ascetyczna, bliska religii i mistycyzmowi.. 2012-04-20 12:45:37 Jakie są charakterystyczne cechy sztuki i architektury baroku ?. Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej..

Służy akcentowaniu jakiejś ważnej cechy.

Ostatnie miejsce przypada rozważnemu Wacławowi Potockiemu, który dbał o dydaktyczną wartość swoich wierszy.. epoka: .. nagromadzono w nich środki stylistyczne: anafory w Zbytkach polskich: "żeby", .. Wyzwaniem w tej epoce była forma utworu i właśnie na tym polu mariniści olśniewali.. Marinizm - założenia ojca gatunku.. 6) Wyjaśnij, czym był marinizm.. Środki stylistyczne barokowej poezji: Koncept - pomysł na wiersz, zaskoczenie odbiorcy, na przykład zestawienie zakochanego z trupem.1.Jan Andrzej Morsztyn - Przedstawiciel nurtu dworskiego w poezji barokowej , polski marinista .. 2012-06-11 21:49:23 wymien cechy charakterystyczne baroku w architekturze 2009-03-31 23:20:18Słowa możemy łączyć na różne sposoby.. Poezja ta w większości była przeznaczona dla ludzi wykształconych, o wyrobionym smaku artystycznym.Poezja Potockiego - Cechy poezji barokowej.. rodzaj literacki; figura retoryczna; kompozycja otwarta; PrzypisyJan Andrzej Morsztyn.. 3) Zdefiniuj pojęcie metafizyki.. Obecne przez cały XVI wiek przemiany społeczne i niepokoje towarzyszące codziennej egzystencji człowieka skutkowały w sztuce umiarem, stosownością i klasyczną harmonią.11.. Ograniczają nas tylko reguły gramatyki lub… własna wyobraźnia.. Aliteracja.Dworski nurt barokowy w kulturze: poezję salonową, wiersze miłosne, czerpanie wzorców z zachodu, charakterystyczną postawą jest cieszenie się z miłości i piękna kobiet] Nurt ten reprezentują: Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski.Ich twórczość opiera się na wzorach zachodnich - marinistyczno - gongorystycznych: a) dominuje liryka: sonet, fraszka, anakreontyk, erotyk (liryk .ŚRODKI STYLISTYCZNE..

Środki stylistyczne poezji barokowej.

Anafora - to powtórzenie tych samych słów na początku kolejnych wersów.. 7) Wyjaśnij, czym był manieryzm.Jest środkiem stylistycznym, którego funkcją jest uzyskanie silnego wrażenia u odbiorcy oraz spotęgowanie ekspresji utworu.. biel - czerń, miłość - śmierć, itd.. Jedną z cech charakterystycznych poetyki barokowej jest bogactwo środków stylistycznych.. Cechy poezji: stosowanie konceptów; liczne środki stylistyczne : antytezy,oksymorony, anafory,zaskakujące puenty,gradacjeGłówne cechy sztuki barokowej to: · "Piękno jest wielorakie" (G. Bruno) - nie ma jednego, ściśle określonego kanonu piękna · nieregularność, dziwność, zawiłość, złudzenie · bogata ornamentyka (często prowadzi do przerostu formy nad treścią) · operowanie kontrastami, np. zestawienie miłości i śmierci · ekspresja, poruszenie · zmysłowość · sztuka i literatura tej .Środki stylistyczne - środki używane w szeroko pojętej sztuce, mające na celu wywołanie u odbiorcy pożądanych emocji, środki artystycznego wyrazu, do których zaliczamy: .. Nierzadko również opierali konstrukcje swoich utworów na jednym acz wyszukanym "chwycie" lub temacie.TEMAT: Cechy poezji barokowej Poetycki barok kształtował się w opozycji do osiągnięć literatury renesansowej z jej zasadami umiaru, stosowności i klasycznej harmonii, co wynikało z przemian społecznych i niepokojów ..

...Środki stylistyczne poezji barokowej.

Pojęcie marinizmu stworzył włoski poeta, Giambattista Marino, który uznawał, że celem poezji powinno być zaskoczenie i zadziwienie czytelnika tzw. konceptem (pomysłem .Marinizm - styl poetycki stosowany często w literaturze barokowej.. Charakteryzowała go efektowna forma utworu, nadużywanie metafor oraz różnorodne chwyty stylistyczne, takie jak: aliteracje, anafory, paradoksy, inwersje, parentezy, hiperbole i tym podobne, by osiągnąć pożądany efekt.. Część ze scharakteryzowanych niżej środków można oczywiście spotkać także w utworach lirycznych innych epok, nie tylko baroku.. Oksymoron - jest to epitet sprzeczny, czyli osoby lub przedmioty były sprzecznie przedstawione np. żywe trupy, okrutna litość, ciepłe lody.Charakteryzując konstrukcję poezji barokowej, wymienić trzeba: Kontrast - poeci baroku lubili jaskrawe przeciwstawienia i często utwór budowali na antynomiach: .. 5) Zdefiniuj następujące środki stylistyczne: oksymoron, paradoks, alegoria, anafora, epifora.. Brzydota - stała się środkiem ekspresji, prawdziwym i silnie działającym sposobem przekazywania bólu, opisu rozkładu ciała, cierpienia.Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej Jedną z cech charakterystycznych poetyki barokowej jest bogactwo środków stylistycznych..

Opracowanie wybranych utworów poezji barokowej.

4) Wyjaśnij, czym jest sarmatyzm, scharakteryzuj typowego Sarmatę.. Temat ten, jest często postrachem maturzystów.Poezję baroku charakteryzuje różnorodność.. Środki stylistyczne były wykorzystywane przez wielu poetów Baroku.. Ponadto cechą charakterystyczną dla barokowej poezji ziemiańskiej w Rzeczpospolitej jest tematyka, czyli krytyka państwa opanowanego przez szlachtę kierującą się .Choć kilku polskich, barokowych twórców stosowało regularnie założenia konceptualistyczne w swojej poezji (poza Morsztynem szczególnie często robił to Daniel Naborowski, czego przykładem może być jego "Krótkość żywota"), nurt ten był zdecydowanie bardziej charakterystyczny dla twórczości zagranicznej oraz wspomnianego już marinizmu.Środki stylistyczne stosowane w poezji barokowej : KONCEPT-pomysł na nowe,zaskakujace ujecie tematu na przykład.porównanie trupa i zakochanego KONTRAST-zestawienie przeciwieństw na przykład miłość-śmierć PARADOKS-zaskakujące sformułowanie,pozornie niemożliwe,bez sensu,a jednak odsłaniajace prawdę na przykłąd podobieństwa stanu miłości i smierci OKSYMORON- wyjątkowy .Specjalizował się w barokowej ornamentyce słowa Daniel Naborowski.. Inwersja (przekładnia)Najważniejsze środki stylistyczne: Apostrofa - uroczysty, podniosły zwrot do osoby, zjawiska lub przedmiotu: Litwo!Ojczyzno moja.. Kunsztowność poezji - Jan Andrzej Morsztyn inspirowany był przez nurt "marinizmu"; twierdzono, że poezja powinna przede wszystkim zadziwiać czytelnika, zaskakiwać go niezwykłością operacji językowych, metafor, szokujących paradoksów i zestawień antytetycznych (Cuda miłości), oryginalnych epitetów i śmiałych porównań; wiersze Morsztyna pośrednio informują, że twórczość poetycka nie zawsze jest nastawiona na wierne odzwierciedlenie .ŚRODKI STYLISTYCZNE to elementy języka, które mają na celu pobudzenie wyobraźni odbiorcy i wywołanie określonych emocji; pozwalają w sposób sugestywny i oryginalny wyrażać myśli i uczucia nadawcy (podmiotu lirycznego); rzadko występują w języku codziennym; są cechą dystynktywną (wyróżniającą) utwór poetycki.. Inwersja - to naruszenie szyku zdania, zastosowanie szyku przestawnego.Często spotykane w poezji barokowej, jak np. u wspomnianego wcześniej MorsztynaCechy charakterystyczne dla baroku w architekturze?. Kontrast - przeciwieństwo, sprzeczność, zestawienie przeciwnych sobie cech, zjawisk.. Środki stylistyczne - inaczej środki dekoracyjne, figury stylistyczne, środki artystyczne i wiele innych… Wszystkie te określenia oznaczają jedno - określają poszczególne elementy wypowiedzi (najczęściej w formie liryki) oraz określają ich funkcje.. Dziś przypomnimy, jak nazywamy środki stylistyczne, które stosowane są nie tylko w poezji, ale również w codziennym języku.Marinizm był tym, co najbardziej ceniono w epoce baroku, a konkretnie w jego nurcie dworskim.. Zobacz też.. Gradacja - stopniowanie cech, zjawisk ukazanych w utworze.. Część ze scharakteryzowanych niżej środków można oczywiście spotkać także w utworach lirycznych innych epok, nie tylko baroku.Cechy poezji barokowej.. Twórcy często sięgali po środki artystyczne i składniowe oraz chętnie skupiali je w obrębie jednej wypowiedzi lirycznej.. Środki stylistyczne poezji barokowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt