Charakterystyka klasy podczas zdalnego

Pobierz

Przy czym widać również zależność ze względu na staż pracy, gdzie w trakcie edukacji zdalnej w ten sposób z uczniami praco - wała prawie połowa nauczycieli ze stażem nieprzekraczającym pięciu lat (47%, N=60) oraz jedynie 22% nauczycieli ze stażem powyżej 20 lat (N=342).MOCNE STRONY.. Zdalna edukacja była praktykowana od czasów kursów korespondencyjnych.. Główne grupy metod to:równomiernie na cały tydzie ń (klasy4-6 po 2-3 godziny 30-45 minutowe dziennie, klasy 7-8 po 3-4 godziny 30-45 minutowe dziennie) i odbywają si ę według wcze śniej ustalonego planu lekcji.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.określą Wasze zaangażowanie w sprawy klasy, szkoły oraz pomogą mi ocenić przestrzeganie przez Was norm współżycia społecznego.. • uczęszcza regularnie na zajęcia.. Dziś mamy do dyspozycji narzędzia informatyczne, co daje możliwość zachowania kontaktu w czasie rzeczywistym klasy z nauczycielem, wykorzystania bogactwa materiałów multimedialnych oraz użycia symulacji i materiałów interaktywnych.Wstępna charakterystyka zespołu klasowego po okresie zdalnego nauczania: Zdiagnozowane zachowania uczniów i formy udzielonej pomocy (uczniowie bez opinii i orzeczeń PPP).. Wie, na co zwrócić większą uwagę, odpowiednio zaakcentować.2.. Ustalenie priorytetów w uczeniu się 11%; 7..

Sposób organizacji zdalnego nauczania.

Samodzielnie wykonuję zadania: - zawsze - często - rzadko - nigdy 3.Organizacja zdalnego nauczania w szkołach - poradnik.. Dostęp do zasobów sieci lokalnych.. Zaplanowanie codziennej nauki 12,2%; 6.. • chętnie uczestniczy w życiu rówieśników.. Możliwe formy takiej aktywizacji są różne i można je pogrupować względem metody.. • jest przygotowany do zajęć.. - zawsze - często - rzadko - nigdy 2.. Informację o zadanym zadaniu nauczyciel umieszcza w dzienniku elektronicznym.Integracja klasy w edukacji tradycyjnej (i zdalnej): Dobrze zintegrowana klasa, to klasa w której dobrze się pracuje - uczniowie czują się bezpiecznie, a więc chętniej podejmują wyzwania edukacyjne, próbują, podążają za propozycjami i pomysłami nauczyciela.. • odpowiada na zadane pytania.. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia - w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu .Tak.. Nauczyciel uczy barwą głosu.. • zazwyczaj przestrzega umów i norm społecznych.. Koordynatorem nauczania w klasach I-IV będzie v-ce dyrektor Renata Kucharzów, a koordynatorem nauczania w klasach V-VIII będzie v-ce dyrektor Małgorzata Woźniak - Węgrzyn.Nauczyciel opracowuje na podstawie tabelki charakterystyki kilku uczniów, zapisuje je jako osobne dokumenty i prosi uczniów o dopasowanie osoby (na podstawie widocznej tabelki) do wybranej charakterystyki..

Nie czuć atmosfery klasy.

• ma dość dobre tempo wykonywanych zadań.Kluczowym wyzwaniem w zakresie organizacji zdalnej edukacji jest koordynacja interakcji pomiędzy uczniami i rodzicami a nauczycielami.. • buduje więzi ze środowiskiem.. Dzielenie komputera z rodzeństwem/ rodziną 7,9%; 2.Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie.. Szczegółowe harmonogramy opracowuj ą i przekazuj ą wychowawcy klas.. Imię i nazwisko uczniaRodzaj trudnościPodjęte działania/ formy udzielanej pomocy (planowanie) Wykaz uczniów z aktualnymi zaleceniami PPP :Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje, dotyczące nauczania zdalnego.. Problem z łączem internetowym 12,9%; 5.. Uważamy, że z wyjątkiem bardzo małych szkół .1.. W czasie zdalnego nauczania na bieżąco analizowałam rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium w Szczecinie oraz wytyczne i zalecenie w tej dziedzinie.. Podczas badania,Ucząc zdalnie człowiek nie odczuwa satysfakcji z wykonywanej pracy.. • korzysta z informacji, które są skierowane do niego.. Charakterystyka próby badawczej Niniejszy raport stanowi końcowe podsumowanie wyników badań, którego przedmiotem stało się nauczanie zdalne, realizowane w polskich placówkach od marca 2020, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość..

Brak kontaktu z nauczycielami podczas nauczania zdalnego 15,3%; 4.

Na koniec nauczyciel ujawnia swoje rozwiązanie, a uczniowie sprawdzają, czy udało się dobrze dopasować.Ocenianie - nauczanie zdalne: W celu utrwalania treści i doskonalenia umiejętności kształtowanej w czasie zdalnego nauczania nauczyciel może zadać uczniom zadanie domowe.. "; "Że nie wszyscy nauczyciele robią spotkania i trzeba się domyślać ,,co autor miał na myśli" podczas odrabiania wysłanego zadania"; "Czasami nadmiar zadań niż zrobilibyśmy na lekcjach oraz niedokładne podanie instrukcji lub .Sprawozdanie ze zdalnego nauczania.. Jest to tylko suche przekazywanie informacji.. Zadanie powinno dotyczyć treści zgodnych z podstawa programową.. Istnieją dwa rodzaje (klasy) rozwiązań problemu dostępu do sieci ze stanowisk odległych: - zdalny dostęp (remote access); - zdalna kontrola (remote control).. Rozwiązania te różnią się między sobą w istotny sposób i nie zawsze nadają się do tych samych zastosowań.W domu też jest ciężej się skupić na lekcji"; "Braku kontaktu z ludźmi, napływu dużej ilości zadań.. Przez cały czas byłam w stałym kontakcie telefonicznym i .3.. Dostęp do wartościowych materiałów 10,4%.. Więcej energii i czasu mogą też poświęcać na naukę, a nie na konflikty interpersonalne.Podstawowym założeniem metodycznym, jakim kieruje się projektant szkolenia zdalnego (np. w formie e-learning), jest aktywizacja osób uczących się..

Zgodnie z założeniami podstawy programowej realizowałam program nauczania dla klasy II.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt