Stanlab karta charakterystyki wodorotlenek

Pobierz

Inne zagrożenia.. Wodorotlenek sodu Synonimy: soda żrąca, soda kaustyczna Wzór chemiczny: NaOH M = 40,00 g/mol CAS: 1310-73-2 WE: 215-185-5 Zawartość: min.. Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .Dowiedz się więcej o Wyszukiwanie MSDS.. Świetnie sprawdza się jako preparat do stosowania w czasie masażu.. Składniki niebezpieczne.. Z O.O. Z uwagi na fakt, że P.P.H.. Wodorotlenek sodu (nazwy zwyczajowe: soda żrąca, soda kaustyczna, z gr.. Z O.O. nie jest producentem, tylko zajmuje się działalnością handlową, to w zależności od źródła zakupu substancji chemicznych, może pełnić rolę dystrybutora lub dalszego użytkownika albo importera.. 706Przepisy REACH w działalności P.P.H.. 96,0% Gatunek: czysty do analizy Opakowanie: 500 ml Zastosowanie: - do użytku laboratoryjnegoCzteroboran Sodu Dziesięciowodny Boraks 1 kg Stanlab Oczekujemy na dostawę tego produktu, Wyszukaj poniżej lub za pomocą wyszukiwarki podobny produkt.. SEKCJA 3.. Jest bardzo dobrze wchłanialny przez organizm człowiekaSigma-Aldrich.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : WODOROTLENEK SODU Wzór chemiczny : NaOH Numer CAS : 1310-73-2 Oznakowanie WE : 215-185-5KARTA CHARAKTERYSTYKI WODA AMONIAKALNA R-R 25 % Data sporządzenia: 2002-09-18 Data aktualizacji: 2015-06-01 ..

{ {Związek chemiczny infobox}} Gołe linki: "karta charakterystyki".

Mieszaniny.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : DWUTLENEK TYTANU Wzór chemiczny : TiO 2 Numer CAS : 13463-67-7 Numer WE : 236-675-5 Numer indeksowy :KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa) Multimedia w Wikimedia Commons.. j. ul. Olszewskiego 12 20-481 LUBLIN Tel.. Adres: ul. Jędrusiów 1, 39-400 Tarnobrzeg, Polska Telefon: +48 535455383 Adres e-mail: Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowegoKarta charakterystyki Merck Według Dz.U.11 poz.84 z 2001r./ dyrektywy UE 91/155/EEC Numer katalogowy: 105593 Nazwa produktu: Wodorotlenek sodu, roztwór 21% (1,21) GR do analizy Osobiste wyposaz˙enie ochronne: Nalez˙y włas´ciwie dobrac´ odziez˙ ochronna˛ do miejsca pracy, zalez˙nie od ste˛z˙enia i ilos´ci substancji niebezpiecznych.KARTA CHARAKTERYSTYKI NADMANGANIAN POTASU Data sporządzenia: 2002-09-18 Data aktualizacji: 2018-08-28 Wydanie: 7 SEKCJA 1.. 17,49 zł /szt.Chlorek magnezu jest jedną z najlepiej przyswajalnych postaci magnezu.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1..

Identyfikator produktu Nazwa produktu PC 60 Component A Numer karty charakterystykiOCPC00063 1.2.

Wodorotlenek amonowy powoduje zmianę pH środowiska.. We ship to Europe.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ (MSDS) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa Żelazocyjanek potasu Numer katalogowy n/d Numer CAS 14459-95-1 Numer WE 237-722-2 Stan skupienia produktu Ciało stałe Wzór chemiczny K4Fe(CN) 6·3H 2O Masa molowa 422,41 g/molKarta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporz ądze ń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (2002: Dz. U. nr 140, poz. 1171,2005: Dz. U. Nr 2, poz. 8)oraz z wytycznymi Wspólnoty Europejskiej 91/155/EECKarta charakterystyki Parafina ciekła 1/81 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporz ądzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniaj ącym Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz Rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)) SEKCJA 1.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporz ądzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporz ądzeniem (UE) Nr 2015/830 Aceton Aktualizacja: 2018-8-6 Wydrukowano: 2018-9-28 Wersja: 15 Język: pl-PL Strona: 3 z 126 Zwroty wskazuj ące środki ostro żno ści: P210 Przechowywa ć z dala od źródeł ciepła, gor ących powierzchni, źródełWodorotlenek potasu Podchloryn sodu metakrzemian disodu..

Ponad 1.3 miliona zadowolonych Klientów firmy Sigma-Aldrich ...1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dystrybutor: TechlandLab Sp.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH.. Zmieszanie tego produktu z kwasem lub amoniakiem uwalnia gazowy chlor.. z o. o. ul.KARTA CHARAKTERYSTYKI DWUTLENEK TYTANU Data sporządzenia: 2002-09-18 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1.. Chlorek magnezu nadaje się m.in. do przyrządzania kąpieli solankowych.. Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy Powoduje poważne oparzenia i uszkodzenia oczu.Potasu wodorotlenek roztwór mianowany 0,01 mol/dm3 w alkoholu izopropylowym: roztwór mianowany: Potasu wodorotlenek roztwór mianowany 0,01 mol/dm3w alkoholu etylowym: roztwór mianowany: Potasu wodorotlenek roztwór mianowany 0,02 mol/dm3 w alkoholu izopropylowym : roztwór: Potasu wodorotlenek roztwór mianowany 0,045 mol/dm3 w alkoholu .Informacja o sklepie STANLAB Centrum Chemiczne w Lublinie ul. K. Olszewskiego 13 20-481 Lublin Polska Napisz do nas: Zadzwoń: 81-71-00-770 wew.. 98,8% Gatunek: czysty do analizy Opakowanie: 1 kg Zastosowanie: - do użytku laboratoryjnego, - produkcja detergentów, barwników, - główny składnik preparatów do udrażniania rur kanalKARTA CHARAKTERYSTYKI WODOROTLENEK SODU Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1..

3, H226główna / karty charakterystyki: Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Sigma-Aldrich to znana w każdym laboratorium amerykańska firma, produkująca najwyższej jakości odczynniki, wykorzystywane w badaniach naukowych.. 706Alkohol etylowy 96% Synonimy: etanol, spirytus Wzór chemiczny: C 2 H 5 OH M = 46,07 g/mol CAS: 64-17-5 WE: 200-578-6 Zawartość: min.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : NADMANGANIAN POTASU Wzór chemiczny : KMnO 4 Numer CAS : 7722-64-7 Oznakowanie WE : 231-760-3Karta charakterystyki zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmian ą wprowadzon ą rozporz ądzeniem (UE) 2015/830 Mieszanina propan - butan Data wydania: 05/11/2013 Zast ępuje: 19/05/2017 Data weryfikacji: 15/03/2019 Wersja: 7.0 Referencja Karty charakterystyki: PL-C3H8-C4H10-01 Messer Polska Sp.. Bez względu na to w jakiej roli .Informacja o sklepie STANLAB Centrum Chemiczne w Lublinie ul. K. Olszewskiego 13 20-481 Lublin Polska Napisz do nas: Zadzwoń: 81-71-00-770 wew..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt