Testy z ustawy o samorządzie gminnym

Pobierz

TESTY Z WIEDZY.. e) osoba wskazana przez radę gminy 9.. ODPOWIEDŹ.. Celem działań podejmowanych przez gminę powinno być zaspokajanie konkretnych potrzeb danej wspólnoty samorządowej.Ustawa o samorządzie gminnym,sam.. >>>Klucz odpowiedzi do testu kic/Serwis Samorządowy PAPb) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.. USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r.ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o ustroju m.st. Warszawy, niektórych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.. Kierownikiem urzędu gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest: a) skarbnik.. Przeczytaj poradnik rozwiązywania testów umiejętności.. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice, (…) Art. 4a. 1.Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), przedstawicieli młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust.. Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki:Ujednolicona ustawa o samorządzie gminnym została opublikowana w Dzienniku Ustaw..

1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 16 ust.

Niniejsze, czwarte wydanie komentarza to aktualna i praktyczna wykładnia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiająca ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądowe i nadzorcze z lat .1.. (fot. pixabay.com) W Dzienniku Ustaw zostały dziś (9.10) opublikowane obwieszczenia marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego testu ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym.. Symulacja sprawdzianu wiedzy: 12155 pytań.. z 2014 poz.1202, c) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.. Ustawa o samorządzie gminnym zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.Dz.U.2021.0.1372 t.j.. Cytuj.. dnia: 6 Marzec 2011, 14:09.. Nadzór nad działalnością gminną,Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,Dz.U.2021.0.1372 t.j.Czy będzie w tej sytuacji obowiązywała ustawa o samorządzie gminnym?. TESTY Z UMIEJĘTNOŚCI ..

Test z ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.

z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań;Plik Test z ustawy o samorządzie gminnym.doc na koncie użytkownika julitadwinding • folder Ustrój administracji rządowej i samorządowej w Polsce • Data dodania: 16 paź 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zgodnie z art. 1 ust.. Przepisy ogólne, Ustawa o samorządzie gminnym, codziennie aktualizowany stan prawny.Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym dnia: 6 Marzec 2011, 13:08 Organami nadzoru nad działalnością gminy, z wyjątkiem spraw finansowych, jest wojewoda oraz:Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:USTAWA.. TESTY Z PRAWA ..

z 2018 r. poz. 130).Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz.

W gminie liczącej 152 000 mieszkańców prezydent miasta może mieć: a) nie więcej niż 1 zastępcęUstawa o samorządzie gminnym,sam.. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.. >>>Klucz odpowiedzi do testu Serwis Samorządowy PAPTESTY Z LAT UBIEGŁYCH .. b) przewodniczący rady gminy.. Na podstawie art. 16 ust.. konsultacji - wyróżnienia redakcji) Art. 4. stanowi, że małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku .1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 1038), która weszła w życie z dniem 23 czerwca 2021 r. 2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.Zmiana ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz zmiana niektórych innych ustaw..

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (istotne fragmenty dot.

d) sekretarz gminy.. W komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany ustawy o samorządzie gminnym dokonane po 1 stycznia 2010 r., w .. .3) o samorzadzie gminnym TEST od str 8.doc.. Rozwiązuj test : Egzamin próbny z pytań prawnych .. Ustawa o samorządzie gminnym:8. gminny,Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,Dz.U.2021.0.1372 t.j.obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust.. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu.Publikujemy 10 autentycznych pytań z testów wiedzy dla kandydatów do pracy na stanowisku specjalisty w Urzędzie Miasta Kielce, w tym m.in. pytanie o dochowanie tajemnicy.Poniżej znajdą Państwo 10 pytań wykorzystanych w testach wiedzy, które przeprowadzono w kieleckim magistracie podczas naborów na stanowisko specjalisty.1.b) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.. Znajomość tej ustawy pozwala skutecznie pracować na stanowisku urzędniczym.Prawie wszystkie miasta i gminy przeprowadzają testy dla kandydatów do pracy zawierające pytania z tej ustawy.. TESTY Z ZAGADNIEŃ NIEPRAWNYCH .. c) wójt.. Jak można przeczytać w obwieszczeniach .11) przedstawicieli młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust.. z 2014 poz.1202, c) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.. poz. 1045), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona możliwość tworzenia związków powiatowo-gminnych, które w przypadku ich utworzenia, w celu realizacji zadań wynikających z ustawyW najnowszym wydaniu autorzy omówili m.in. zmiany wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1045) dotyczące: - tworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych - tzw. centra usług .W przypadku ustawy o samorządzie gminnym natomiast ujednolicony tekst nie zawiera art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, a także art. 15,16 i art. 19 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania .Niniejsze, czwarte wydanie komentarza to aktualna i praktyczna wykładnia przepisów ustawy o samorządzie gminnym,przedstawiająca ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądowe i nadzorcze z lat .. , Rozdział 1.. 1 Konstytucji RP mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.. gminny,Rozdział 10..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt