Aleklasa charakterystyka epoki baroku

Pobierz

W Europie mniej więcej w pierwszym dziesięcioleciach baroku czyli w latach od 1600 do roku 1750 zliczyć możemy wiele różnego rodzaju teatrów.. Podobny jest do średniowiecza w swoim uduchowieniu, umiłowaniu cudowności, tematyce choćby śmierci i przemijania.Barok na świecie przypada na wieki od XVI-XVIII.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności, kruchości istnienia - po dobie ładu i uporządkowania.Barok (lekcje) Oświecenie (lekcje) Romantyzm (lekcje) Pozytywizm (lekcje) Modernizm (lekcje) Dwudziestolecie międzywojenne (lekcje) Współczesność (lekcje) LEKTURY do egzaminu; LEKTURY na egzaminie; POWTÓRKA Z POLSKIEGO.. Stworzył on ceremonialny i pompatyczny styl życia dworskiego.. poleca 84 % .. Barok nastąpił po zwątpieniu przez ludzi w ideały, które przyświecały renesansowi.Nazwa "barok" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające na wypaczeniu klasycznej estetyki i jej kanonów piękna).. .Główne prądy filozoficzne epoki Baroku to: racjonalizm kartezjański, teoria okazjonalizmu Malebranche`a, mistycyzm, teoria monad Leibniza, naturalizm.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii..

...Barok - charakterystyka epoki.

Nazwę epoki zaczerpnięto z dziedzin historii sztuki, gdzie oznaczała ona nieregularności i eksperymenty artystyczne.Barok - nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco oznaczającego nieregularnie rozwinięta perłę, albo inaczej perłę o nieregularnych kształtach; w języku francuskim baroqe w XVI wieku oznaczało bogactwo ozdób.. Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności, kruchości istnienia - po dobie ładu i uporządkowania.Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. poleca 83 % .. Należy traktować je jako umowne.. Kartezjusz (René Descartes) - racjonalizm kartezjański Kartezjusz urodził się w 1596 r. w La Haye-en-Touraine (dzisiejsza nazwa: Descartes) we Francji.BAROK A POPRZEDNIE EPOKI o tajemnicy kosmosu.. jasność - ciemnośćBAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku..

Charakterystyka baroku.

W epoce zwanej barokiem wykształciły się dwa zasadnicze nurty myślowe: racjonalizm, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze umysłu oraz empiryzm, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom, doświadczeniu, umysł odgrywał tutaj .Barokiem określa się epokę literacką, która miała miejsce między renesansem a oświeceniem.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Spis Treści1 Pochodzenie terminu "barok"2 Światopogląd barokowy3 Barok w Polsce4 Kontrreformacja w Polsce5 Upadek języka polskiego w epoce baroku6 Sarmatyzm7 Cechy poezji barokowej8 Gatunki charakterystyczne dla epoki .Charakterystyka teatru i muzyki epoki Baroku.. Dzieje się tak, ponieważ krańcami epoki nie są pojedyncze wydarzenia, a trwające w czasie zjawiska.. Tak też określano tę epokę, jako dziwaczną i pozbawioną większych wartości.. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.. forma zamknięta - forma otwarta.. Sonet zrodził się w XII w. we Włoszech (nazwa), rozwinięty został przez Dantego i F. Petrarkę.Barok - Jest to epoka kulturowa obejmująca okres między renesansem a oświeceniem..

Ludność baroku dzieli się na dwie grupy.

Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności, kruchości istnienia - po dobie ładu i uporządkowania.Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego terminu jubilerskiego barroco, oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach.Słowo to oznaczało także specyficzny typ rozumowania, w którym logiczność wywodu nie prowadziła do logicznych i .Charakterystyka epoki baroku.. Epoka baroku szuka własnej oceny spraw wiecznych i nowych odpowiedzi na pytanie 'czym jest człowiek'?. Np. Sęp-Szarzyński proponował człowiekowi postawę aktywną w poszukiwaniu istotnych wartości, wierząc, iż można je odnaleźć drogą intelektualnego skupienia.. Za jego panowania w literaturze pojawił się prąd zwany klasycyzmem, reprezentowany m.in. przez Moliera i La Fontaine'a.. Antyk (Powtórka) "Biblia" (Powtórka) Średniowiecze (Powtórka) Renesans (Powtórka) Barok (Powtórka .Charakterystyka Baroku i stylu panującego w sztuce: Nadrzędną cechą sztuki baroku była jej wielopostaciowość..

poleca 85 % ... Król Słońce Ważną osobistością epoki baroku był Ludwik XIV.

.Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku.. Barok w rozumieniu dzisiejszym oznaczał styl trwający od II połowy XVI wieku do 1760 roku, łącznie ze stylem rokokowym, który jest ostatnią fazą baroku.Barok - charakterystyka epoki.. Do ich twórczości nawiązali w Polsce .Jeżeli [Barok] stosował porządki - to kolosalne, jeśli słupy - to podwójne, jeśli kolumny - to najchętniej kręcone, jeśli szczyty - to wyginane i przerywane (O. Narbutt, O pojęciu baroku, seria Studia Estetyczne, t. 4, Warszawa1967, s.71).. Następuje kryzys humanistycznych ideałów charakterystycznych dla renesansu tj. harmonii, ładu, tolerancji religijnej, a także umiejętności łączenia ze sobą wartości duchowych i ziemskich.. We Francji absolutyzm.Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Są to na przykład tak .. barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy .Nazwa epoki Dziwność, deformacja, nieregularność, inność, dziwaczność - tymi słowami najczęściej opisywana jest epoka Baroku.. Pierwsza z nich to grupa której członkowie szukają spokoju wyciszenia, żyjących w zgodzie z rozsądkiem.BAROK.. Barok objął kraje Europy południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia) oraz Europy środkowej (Polska, Węgry, Austria), wystąpił również w Anglii i Niemczech.Nie rozwijał się natomiast w krajach protestanckich.. Stwórz ściągę .. Na religijność epoki baroku miał wpływ połączenie dwóch nauk i prądów czyli teologii i humanizmu.. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego i włoskiego słowa barocco, oznaczającego bezkształtne, nieregularne i nieprawidłowe wytwory artystyczne.Barok - charakterystyka epoki.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Nazwę barok kojarzono bardzo często z " epoka upadku" albo "epoką zdziczenia sztuki".. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Ma to głównie miejsce w kościele potrydenckim czyli tym , który odbył się po soborze trydenckim.. Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Typowymi budowlami epoki są: kościoły i pałace.Dla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej.. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego wyrazu barocco, który oznacza perłę o dziwnym, nieregularnym kształcie.. barok kontynuuje średniowieczną postawę religijności i mistycyzmu, powiela średniowieczną hierarchię wartości.. Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności, kruchości istnienia - po dobie ładu i uporządkowania.Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Najbardziej typowe opozycje to : płaskość - głębia.. Rozpoczęła się ona w europejskiej kulturze w 1 połowie XVII wieku, a trwała do 1 połowy wieku XVIII.. Styl ten jest bardzo ozdobny, dekoracyjny, ma lekki fantazyjny styl.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Charakterystyka epoki; Barok to epoka sprzeczności i kontrastów.. Charakteryzowała się różnorodnością tematów i form w zależności od kręgu kulturowego, w którym powstawała.Charakterystyka epoki baroku.. W całej definicji rozwoju teatru warto podkreślić, że epoka baroku miała bardzo duże i ogromne zasługi na tym polu.. Jest to styl pełen opozycji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt