Kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego

Pobierz

I, 1999) Podręcznik przeznaczony dla słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także dla studentów licencjackich i magisterskich studiów filologicznych, których absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego.Nazwa studiów: Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego w Centrum Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Podstawy prawne: art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla .Celem studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego jako obcego.. Wspomagania procesu adaptacji w nowym środowisku (kontekst kulturowy, edukacyjny).. Kwalifikacje do nauczania języków obcych i innych przedmiotów wykładanych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych posiada osoba, która ukończyła: 2) studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany w kolegium, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.. 21 lutego 2018 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu uprawnienia do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomach: B1, B2, C1 i C2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, B1 i B2 - w .Osoby mające uprawnienia pedagogiczne uzyskają dodatkowe kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego w publicznych i niepublicznych szkołach polskich..

Posiadasz znajomość metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

Fraszka Edukacyjna Sp.. z o.o. Warszawa 2016 (wyd.. 5 punktów.1.. Dysponujesz wiedzą na temat współczesnych procesów w polszczyźnie.. 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia, wymagane jest posiadanie kwalifikacji do pracy w tego typu placówkach (ten warunek Pani spełnia, gdyż ukończyła Pani studia magisterskie na kierunku nauczanie początkowe), ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie .W Polsce test IELTS uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego.. Oprócz znajomości języka, określonej przez przepisy, osoba planująca podjęcie zatrudnienia w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych powinna posiadać umiejętności i wiedzę z zakresu: pedagogiki,Egzamin certyfikatowy z języka polskiego..

Studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego nie dają kwalifikacji nauczycielskich.

podmioty zainteresowane ubieganiem się o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego powinny przesłać do Ministra Edukacji i Nauki wniosek o nadanie uprawnienia zawierający:Jeżeli chodzi o kwalifikacje do nauczania języka obcego tylko na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej w klasach I-III, to tak jak zostało już wskazane, zgodnie z paragrafem 11 ust.. "Nauczanie języka polskiego jako obcego w praktyce" Metody, podręczniki i materiały dodatkowe Szkolenie koncentruje się na poszerzaniu wiedzy metodycznej i rozwijaniu praktycznych umiejętności niezbędnych do dobrego planowania lekcji oraz skutecznego, atrakcyjnego i komunikacyjnego nauczania języka polskiego.Kształcenie zdalne języka polskiego jako obcego (4 godz.) Nauczanie języka polskiego za pomocą komunikatorów, platformy i innych narzędzi do nauki on-line (2 godz.) Zastosowanie tłumacza on-line do kształcenia wymowy i akcentu w języku polskim (2 godz.) Forma zaliczenia test sprawdzający wiedzę z przedmiotów realizowanych na zajęciachUprawnienia te można wykorzystać poza tym do nauczania języka polskiego jako drugiego języka dzieci wracających do Polski, które zaczęły naukę w systemie edukacyjnym w innym kraju i w innym języku oraz uczęszczających do polskich szkół dzieci cudzoziemców.Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w języku obcym ma osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły (§ 3..

Dokonania poprawnej diagnozy potrzeb i zagrożeń.Jak uzyskać kwalifikacje jako nauczyciel uczący języka polskiego jako obcego?

Program dwusemestralnych studiów zakłada realizację 300 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki).Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, którzy ukończyli studia drugiego stopnia w zakresie filologii polskiej lub neofilologii mogą być członkami komisji egzaminacyjnej w podmiotach uprawnionych do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego, który pozwala na urzędowe ..

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, który chce uzyskać stosowne kwalifikacje musi zdać IELTS na min.

Innym rozwiązaniem jest korzystanie ze stron internetowych, oferujących .Nauczania języka polskiego jako obcego (drugiego) na wszystkich etapach edukacyjnych -.. Minister Edukacji Narodowej wymaga, aby każdy dopiero rozpoczynający pracę nauczyciel miał ukończone przygotowanie pedagogiczne, kierunek przedmiotowy i wyższe wykształcenie co najmniej II stopnia lub ukończone .Studia przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako obcego, pracującego z dorosłymi i dziećmi (bez uprawnień pedagogicznych, chyba że uzyskali je wcześniej).. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub 2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust.. Znasz najnowsze trendy w glottodydaktyce i psycholingwistyce.. Dolny/Górny limit przyjęć: 20/30.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. poz. 405), ww.. Jeśli ukończyliśmy choćby I stopień studiów możemy zapisać się na studia podyplomowe nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.. w tym oceniania i przygotowania do egzaminów zewnętrznych.. Biorą udział w programie "Lektorzy" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i wyjeżdżają do zagranicznych akademickich ośrodków nauczania języka polskiego w różnych krajach: Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Estonia, Chiny, Chorwacja, Francja, Gruzja, Indie, Indonezja, Irlandia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Stany .Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego; Planowanie i ewaluacja w procesie nauczania języka polskiego jako obcego; Nauczanie wymowy polskiej (trudne miejsca polszczyzny) Metodyka nauczania sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania) Metodyka nauczania podsystemów języka (wymowy, pisowni, gramatyki, słownictwa) Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowcówCzy posiadam kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, jeżeli mam dyplom ukończenia wydziału filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie dziennikarstwa w wymiarze 150 godzin i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego w zakresie 160 godzin (studia podyplomowe ukończone na UAM w Poznaniu)?ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust.. 1 pkt 1 lub ust.. Osoby bez uprawnień pedagogicznych otrzymują profesjonalne przygotowanie do pracy tylko w szkołach językowych w kraju i za granicą lub do działalności prywatnej w tym zakresie.Posiadasz pogłębioną wiedzę o strukturze, zasadach gramatyki, fonetyki, ortografii języka polskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt