Sprawozdanie dyrektora szkoły ubiegającego

Pobierz

zm. - dalej Rozporządzenie) jest on zobowiązany złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.Jak powinno wyglądać sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o dyplomowanie, pracującego jako wicedyrektor szkoły?. W okresie stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły i zdobywałam dodatkowe kwalifikacje zawodowe.. 1.zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze .Z uwagi na powyższe i na podstawie zapisów § 4 ust.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.Dokumentacja dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna - Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580 )..

Warunki wydania oceny przez dyrektora.

Alberta Schweitzera ul. Franciszkańska 5 w Gliwicach Adres miejsca pracy: 44-100 Gliwice, ul. Franciszkańska 5.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU - Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. W Publicznej Szkole Podstawowej im.. Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć.. M. Konopnickiej w Misiach pracuję nieprzerwanie od roku1998.Kontekst: Szkoła jest placówką niepubliczną (prywatną) o uprawnieniach szkoły publicznej..

Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.

Przedstawienie opiekunowi stażu konspektu zajęć do konsultacji.. 2.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za I rok stażu 1.Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anita Orzechowska 2.Nazwa i adres szkoły: XXX 3.Stanowisko: nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne 4.Kwalifikacje zawodowe: magister politologii z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog specjalny 5.Imię i nazwisko opiekuna stażu: XXX 6.Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. 7 .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Mendalka Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Potorska Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Elżbieta Bonczek Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Sinogórze Czas trwania stażu: od 1.09.2011 r. do 31.05.2012 r.Sprawozdanie dla dyrekcji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego..

Organem prowadzącym jest osoba fizyczna, która jednocześnie pełni funkcję dyrektora szkoły.

Według ustaleń dyrektora - jeden raz w .do dyrektora szkoły Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. Marii Konopnickiej w Misiach WSTĘP Jestem nauczycielem z 20 letnim stażem pracy.. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 692 527 317.. Niniejsze sprawozdanie przedstawia poszczególne etapy mojego planu rozwoju zawodowego, który został przygotowany w odniesieniu do poszczególnych wymagań .zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc) zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,sprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania (§ 9 ust.. Dyrektor dokonuje analizy oceny po: zapoznaniu się z projektem oceny sporządzonym przez opiekuna stażu, zasięgnięciu opinii rady rodziców.Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców..

2 pkt.1dla dyrektora - 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania dyrektor szkoły ustali ocenę dorobku zawodowego.

Opiekun stażysty na zebraniu klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym przedstawił sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowegoDyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego zatwierdza ten plan, .. stażu sprawozdanie z planu rozwoju z informacją np. w rubryce (dokumentowanie, uwagi), skąd wiadomo, że takie działania, zadania się odbyły.Powinności dyrektora szkoły § 4.. Projekt oceny dorobku zawodowego od opiekuna stażu - 7 dni Czas na ustalenie oceny dorobku przez dyrektora (zasięgniecie opinii rady rodziców) - 21 dni - ok.22- 28.09 Złożenie wniosku do dyrektora najpóźniej do 31 października 19r.Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.. • Analizowałam dokumenty prawne poświęcone zagadnieniom awansu zawodowego, głównie .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Dorota Matejek - nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.Dyrektor szkoły ma 21 dni od daty złożenia sprawozdania przez nauczyciela na przygotowanie i ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.. z 2018 r. poz. 1574 z późn.. Proszę o podanie struktury takiego sprawozdania lub odnośnika, gdzie można taki wzór znaleźć.2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu, 3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu,zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze .Czas na złożenie sprawozdania do dyrektora - 7dni, czyli ok.01-07.. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole; (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie z dnia 4 sierpnia 2014r.. września 2019r.. Adres domowy: 42-674 Łubki, ul. Chabrowa 33.. 32 238 96 39.. Nadmieniam, iż dyrektor główny i dyrektor ds. pedagogicznych są małżeństwem.Proszę o przykładowe sprawozdanie dyrektora szkoły celem złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela dyplomowanego.. 2 pkt 4), 6. wyróżniającą ocena pracy uzyskana w okresie zajmowania stanowiska dyrektora - karta oceny pracy (§ 9 ust.2 pkt 4), 7.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Jeżeli w dokumentacji nie stwierdzono żadnych braków albo zostały one w terminie usunięte, właściwy organ powołuje komisję.. W szkole ponadto zatrudniony jest dyrektor ds. pedagogicznych.. § 8. ust.. w serwisie nadzórpedagogiczny.pl znajduje się przykładowy zamówiony przez Państwa dokument: Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania zapotzrebowania na dokumenty poprzez opcję " Dokumentacja na życzenie ".Po zatwierdzeniu planu przez Dyrektora Szkoły przystąpiłam do realizacji postawionych sobie zadań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt